Anasayfa   İletişim  
Reklam  
   
 
 
   
Google
   
   
    
 
 

 
 
 
 
Sempozyum vb
2. BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜ ARA?TIRMALARI KONGRESY
22/11/2008
SAMSUN MÜBADELE VE BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜ ARA?TIRMALARI DERNE?Y 2. BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜ ARA?TIRMALARI KONGRESY 22-23 Kasym 2008 Samsun KONULAR: A. KÜLTÜREL VE TARYHY YÇERYKLY KONULAR • Osmanlylardan önceki dönemde Balkanlar’daki Türk tarihi • Osmanly döneminde Balkanlar • Balkanlarda milliyetçilik hareketleri ve Balkan Sava?lary • Balkanlardaki Türk kültürel mirasy • Rumeli’de konu?ulan Türkçe • Rumeli ?arkylary ve Türküleri • Atatürk’ün ya?amynda ve Cumhuriyetin Kurulu?unda Rumeli izleri • Nüfus Mübadelesinin Türkiye ve Yunanistan’daki kültürel ve ekonomik etkileri B. GÜNCEL KONULAR • Türkiye’de ya?ayan Rumeli kültürünün bugünü ve yaryny • Samsun’un Geli?mesinde Mübadillerin ve di?er Rumeli Türklerinin Katkylary • Samsun ve çevresinde Rumeli kökenlilerin ya?ady?y bölgelerin sorunlary ve çözüm önerileri • Türkiye’de ve Yunanistan’da Mübadile öncesi kalan kültürel varlyklaryn durumu • Balkanlardaki Türk ve Yslam Kültürünün bugünü ve gelece?i • Avrupa Birli?i sürecinin Balkan ülkelerinde ya?ayan Türk-Yslam kültürüne etkileri • Balkanlar’daki siyasal geli?meler ve etkileri KONGRE YÇYN ÖNEMLY TARYHLER 1 Kasym 2008: Kongreye bildiri sunmak isteyen katylymcylaryn bildiri özetlerini ula?tyrmalary için son ba?vuru tarihi (Bildiri özetleri, elektronik posta ile ula?tyrylabilir.) 8 Kasym 2008: Kongre programynyn ve bildiri özetleri içinde bilim kurulunca kongrede sunulmasy uygun görülenlerin internet sitesinde ilan edilmesi KONGREYE KATILIM • Kongreye ?ehir dy?yndan katylanlaryn ula?ym ve barynma giderleri kendilerine ait olacaktyr. Kamu kurulu?larynyn iyi standartlarda misafirhaneleri olanlardan ön rezervasyonlar yapylmy? olup arzuya göre bedeli katylymcy tarafyndan resmi ücret tarifesi üzerinden ödenmek kaydyyla, barynma olana?y sa?lanacaktyr. • Bildiri ile katylan tüm katylymcylaryn, kent içi ula?ymlary ve sabah-ö?le-ak?am yemekleri dernek tarafyndan kar?ylanacaktyr. BYLDYRYLERYN FORMATI • Bildiriler, uluslararasy bilimsel kriterlere uygun biçimde hazyrlanacaktyr. • Kongre syrasynda bildiriler sözlü olarak sunulacaktyr. Bizzat sunulmayan bildiriler kabul edilmeyecektir. • Bildiriler sahipleri, bildirilerini daha sonra hazyrlanacak olan bildiriler kitabynda yer almak üzere yazyly ve CD kopyasy biçiminde kongre syrasynda yürütme kuruluna teslim edeceklerdir. BYLYM KURULU Ondokuzmayys Üniversitesi Tarih Bölümü Ba?kany Prof. Dr. Nedim YPEK ba?kanly?yndaki akademisyenlerden olu?maktadyr. YÜRÜTME KURULU Dernek yönetim kurulu tarafyndan olu?turulacaktyr. YLETY?YM Cep: 0 532 376 99 67 (Akyn ÜNER) E-posta: akinuner@hotmail.com ve vekasap@hotmail.com WEB: www.samsunmubadele.org.tr Ayryca www.facebook.com adresinde “Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Ara?tyrmalary Derne?i” isimli gurup üzerinden ileti?im yürütülecektir. Kongre duyurulary bu adreste sürekli olarak elektronik biçimde yer alacaktyr.
22/11/2008

Sempozyum vb
Balkan Sempozyumu
18/10/2008
Balkan Sempozyumu YHH Ynsani Yardym Vakfy’nyn kurulu?u 1992-1995 yyllary arasynda devam eden, büyük insani krizlerin ya?andy?y Bosna Sava?y’na dayanyr. YHH Ynsani Yardym Vakfy, Bosna Sava?y’ndan itibaren tarihi ve kültürel ba?larymyzyn oldu?u Balkan co?rafyasynda Baty Trakya’dan Romanya’ya kadar hemen her noktada çaly?malarda bulunmu?tur. YHH Ynsani Yardym Vakfy’nyn Balkan tecrübesi göstermi?tir ki, Balkan topluluklary halihazyrda siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlar ya?amakta; Balkan toplumlarynyn gerek birbirleri ile gerekse karde? ülkelerle irtibatlarynyn zayyf olmasy da bu sorunlary peki?tirmekte ve bu durumun bölge halkynyn gelece?i için belirleyici oldu?u görülmektedir. Bu ba?lamda, YHH Ynsani Yardym Vakfy tarafyndan düzenlenen “Balkanlarda Gelecek Tasavvuru” sempozyumu, Balkan co?rafyasy ve Türkiye halklary arasyndaki kültürel hareketlilik, temas ve bilgi aky?ynyn tekrar canlandyrylmasy noktasynda katky sa?layacak; sempozyum ile mevcut Balkan konjonktürü, tarihi ve kültürel zemin ba?lamynda ele alynacak; Balkan co?rafyasynda ya?anan siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlara dair yakyn ve uzun vadede gerçekle?tirilmesi gereken projelerle ilgili öngörülerde bulunulacaktyr. Sempozyum, Balkan ülkelerinin ve Türkiye’nin önde gelen siyaset, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin katylymy ile gerçekle?ecektir. Sempozyumun son günü gerçekle?tirilecek olan atölyelerde, bölge sorunlary uzmanlary tarafyndan isti?are edilecektir. Atölye çaly?malarynyn somut projeler üretilmesi noktasynda faydaly olaca?y beklenmektedir. Sempozyum Programy SEMPOZYUM PROGRAMI Balkanlarda Gelecek Tasavvuru Kültür, Siyaset, Örgütlenme ve Y?birli?i Alanlary 18-19 Ekim 2008 09:30 AÇILI? 09:40 SYNEVYZYON 10:00 – 11:00 PROTOKOL KONU?MALARI I. GÜN / 18 EKYM I. OTURUM Balkanlarda Yslam’yn Gelece?i ve Birlikte Ya?am Oturum Ba?kany: T.C. Ba?bakanlyk Diyanet Y?leri Ba?kan Yardymcysy Prof. Dr. Mehmet Görmez 11:10 – 12:20 Bosna Hersek Yslam Toplumu Lideri ve Bosna Ba?müftüsü Mustafa Çeriç Arnavutluk Diyanet Y?leri Ba?kany Selim Muça Kosovo Yslam Toplumu Lideri ve Ba?müftüsü Naim Tyrnova Makedonya Yslam Birli?i Ba?kany, Reis-ul Ulema Süleyman Recebi Bulgaristan Ba?müftüsü Mustafa Ali? 12:20 – 12:35 Soru Cevap 12:35 – 13:00 KAHVE ARASI 13:00 – 14:00 Syrbistan Yslam Toplumu Ba?müftüsü Muammer Zukorliç Karada? Yslam Birli?i Me?ihaty Ba?kany Ryfat Feyziç Hyrvatistan Yslam Me?ihaty Ba?kany ?evko Ömerbasic Baty Trakya Gümülcine Seçilmi? Müftüsü Ybrahim ?erif 14:00 – 14:15 Soru Cevap 14:15 – 15:30 Ö?LE ARASI II. OTURUM AB Sürecinde Balkanlarda Gelecek Perspektifi Oturum Ba?kany: Doç. Dr. Ebubekir Sofuo?lu 15:30 – 16:30 Aliya Yzzetbegoviç ve Balkanlar perspektifi (19 Ekim 5. vefat yyldönümü anysyna) – Prof. Dr. Cemaleddin Latiç Tarihi ve kültürel perspektifte AB sürecinin Balkan kimli?ine etkileri – Dr. Mlazim Krasniqi AB süreci: Entegrasyon mu asimilasyon mu? Prof. Dr. Nazmi Maliqi AB sürecinin siyaset ve güvenli?e etkileri – Fuat Ramiqi, The NGO Forumi Mysliman Ba?kany 16:30 – 16:45 Soru Cevap 16:45 – 17:00 KAHVE ARASI 17:00 – 17:45 AB sürecinde Balkan devletlerinin uluslararasy aktörler ve Türkiye ile ili?kileri – Abdi Baleta, Arnavutluk BM Eski Temsilcisi Balkanlar'da göç gerçe?i ve bölgeden Türkiye'ye göçler – Yyldyrym A?ano?lu Balkanlar’da misyoner çaly?malar – Ajni Sinani 17:45 – 18:00 Soru Cevap II. GÜN / 19 EKYM III. OTURUM E?itim, Örgütlenme ve Y?birli?i Alanlary 10:00 – 10:45 Oturum Ba?kany: A. Faruk Ünsal Balkanlar’da e?itim sistemine ele?tirel bir yakla?ym – Sevda Popovic, Bosna Podrinje Gorajde Kantonu E?itim, Bilim, Kültür ve Spor Bakany Yslam dünyasy ve Türkiye ile Balkan co?rafyasy arasyndaki i?birli?i alanlary – Halil Mehtiç, Zenitsa Eski Müftüsü Balkan toplumlarynyn irtibatlaryndaki engellerin a?ylmasy için neler gerekiyor? – Adnan Ysmaili, Makedonya Merhamet Derne?i Ba?kany 10:45 – 10:55 Soru Cevap 10:55 – 11:10 KAHVE ARASI 11:10 – 11:55 Balkanlar’da sivil toplum ve örgütlenme gerçe?i – Süleyman Baki, Makedonya Türk Sivil Toplum Kurulu?lary Birli?i (MATÜSITEB) Ba?kany Dünden bugüne Balkanlar’da gençlik (sorunlar ve çözüm yollary) – Tahir Zenelhasani, Arnavutluk Admeria Derne?i Ba?kany Örgütlenmede gençlik faktörü – Hüsameddin Abbasi, Kosova AKEA Yardym Derne?i Ba?kany 11:55 – 12:10 Soru Cevap KAPANI? 13:30 – 15:30 ÇALI?TAY I. SALON Balkanlar’da Gençlik: Sorunlar ve Çözüm Önerileri II. SALON Misyonerlik tehdidi kar?ysynda Müslümanlar ne yapyyor? III. SALON Balkanlar’da Y?birli?i Alanlary EnglishTürkçe http://www.balkansempozyumu.org
18/10/2008

Sempozyum vb
"Ar?iv Belgelerinde Kosova ve Osmanly Devleti Uluslararasy Sempozyumu"
3/11/2008
03–05 Kasym 2008 günlerinde "Ar?iv Belgelerinde Kosova ve Osmanly Devleti Uluslararasy Sempozyumu" TYKA'nyn katkylary ile Kosova Devlet Ar?ivleri Genel Müdürlü?ü tarafyndan Pri?tine’de düzenlenecektir.
3/11/2008

Sempozyum vb
KONGRE DUYURUSU INASEA
21/5/2009
KONGRE DUYURUSU InASEA'nyn (International Association for Southeastern European Anthropology) "Migration to, from, and in Southeastern Europe: Intercultural Communication, Social Change and Transnational Ties" ba?lykly 5. kongresi, 21–24 Mayys 2009 tarihleri arasynda, Fakültemiz tarafyndan Üniversitemizde gerçekle?tirilecektir. Yleti?im, Kültürlerarasy Yleti?im, Antropoloji, Sosyoloji, Etnografi, Etnoloji, Ekonomi, Uluslararasy Yli?kiler ve benzeri alanlarda çaly?an akademisyenleri bir araya getirerek uluslararasy bir etkile?im platformu olu?turmayy hedefleyen kongre hakkyndaki bilgiler a?a?yda sunulmu?tur. Saygyyla duyurulur. Prof. Dr. Asker Kartary Hacettepe Üniversitesi Yleti?im Fakültesi Dekany, InASEA Ycra Kurulu Üyesi, InASEA 5. Kongre Düzenleme Kurulu Ba?kany Call for papers (English) Call for papers (French) Ayryntyly bilgi için: www.iletisim.hacettepe.edu.tr
21/5/2009

Sempozyum vb
TÜRKYYE VE BALKAN ÜLKELERY ARASINDA DOSTLU?U VE Y?BYRLY?YNY GELY?TYRME KONFERANSI
1/9/2008
TÜRKYYE VE BALKAN ÜLKELERY ARASINDA DOSTLU?U VE Y?BYRLY?YNY GELY?TYRME KONFERANSI YSTANBUL 1-4 EYLÜL 2008 ADRES : Yeditepe Üniversitesi Rektörlü?ü 26 A?ustos Yerle?imi Kayy?da?y Cd. 34755 Kayy?da?y Erenköy / YSTANBUL TEL: 216-578 02 08 - 578 02 09 FAX: 216-578 02 99
1/9/2008

Sempozyum vb
3. ULUSLARARASI KAR?ILA?TIRMALI EDEBYYAT KONGRESY
22/10/2008
3. ULUSLARARASI KAR?ILA?TIRMALI EDEBYYAT KONGRESY: "KOM?U ÜLKELERDE TÜRKYYE, TÜRKYYE'DE KOM?U ÜLKELER I" (BALKAN EDEBYYATI) ESKY?EHYR 22-24 EKYM 2008 ADRES : Eski?ehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kar?yla?tyrmaly Edebiyat Bölümü Me?elik Kampüsü 26480 ESKY?EHYR TEL: 222-239 37 50 / 2328
22/10/2008

Sempozyum vb
“MERYÇ’YN YKY YAKASINDA BULU?MA”
29/6/2008
“MERYÇ’YN YKY YAKASINDA BULU?MA” Türk ve Yunan STK’lary Meriç’in “iki yakasyny bir araya getiriyor”. Türkiye’den Lozan Mübadilleri Vakfy ile Yunanistan’dan Azynlyk Guruplary Ara?tyrma Merkezi (KEMO); “ Meriç Nehri Kyyylarynda Avrupa’yy Tarty?mak: Trakya’yy Bir Avrupa Kültürel Alany Olarak Algylamak” adly proje kapsamynda TRAKYA bölgesinin ortak kültürünü, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan STK’lary arasyndaki ili?kilerin düzeyini, Avrupa Birli?i konusundaki görü? ve beklentilerini ara?tyrdy. Yürütülmekte olan proje; “Sivil Toplum Diyalo?u: Kültür Hareketleri Programy” çerçevesinde Avrupa Birli?i tarafyndan desteklenmektedir. AB üyesi Yunanistan, Bulgaristan ve AB’ye üyelik sürecini ya?ayan Türkiye co?rafyasynda yer alan Trakya’nyn ortak kültürel özelliklerini ortaya çykarmak özellikle de Türkiye ile Yunanistan arasyndaki kültür dostlu?unu ve i?birli?ini artyrmak amacyyla yürütülen proje kapsamynda Meriç Nehri’nin her iki yakasynda STK temsilcileri, yerel yöneticiler ve akademisyenlerden olu?an toplam 100 ki?i ile derinlemesine görü?meler yapyldy. Yapylan alan ara?tyrmalarynda kültürün en önemli boyutlaryndan olan müzik konusuna özel bir önem verildi. Bölgedeki müzi?i iyi bildi?i dü?ünülen, müzik faaliyetleri içinde yer alan ki?ilerle görü?meler yapyldy, özel icralary kayda alyndy. Bölgedeki müzik çe?itlili?inin belgesi niteli?inde olan bu kayytlar ortak bir müzik CD’sinde yer alacak. Projenin sonunda Trakya’daki STK’lar arasynda i?ler bir a? forumu kurulacak ve veri tabany olu?turulacaktyr. Bu veri tabanynda kültürel faaliyetlerin, festivallerin tarihlerine, tanymlaryna ve sürelerine ili?kin bilgiler yer alacaktyr. Bu yerel örgütlere ili?ki kurma ve deneyim payla?ymynda bulunma olana?y verecektir. Alan ara?tyrmalary ve derinlemesine görü?meler sonucunda elde edilen bulgular tematik alan sorumlulary ve proje bilimsel koordinatörleri tarafyndan de?erlendirilmi?, hazyrlanan raporlar 27 Haziran’da Edirne’de, 29 Haziran’da Dedea?aç’ta yapylacak olan konferanslarda Türk ve Yunan bilim insanlary, STK temsilcileri ve katylymcylar tarafyndan tarty?ylacaktyr. Geçmi?i ve gelece?iyle Trakya bir bütün olarak mercek altyna alynacaktyr. Konferans ak?amlary bölge müzi?inden/folklorundan örneklerin sunulaca?y birer etkinlik düzenlenecektir. LOZAN MÜBADYLLERY VAKFI Ayhan I?yk Sokak No:15/3 Beyo?lu Ystanbul Türkiye Telefon: +90.212.245 61 55 Faks: +90.212.293 25 68 Web: www.lozanmubadilleri.org.tr
29/6/2008

Sempozyum vb
“MERYÇ’YN YKY YAKASINDA BULU?MA”
27/6/2008
“MERYÇ’YN YKY YAKASINDA BULU?MA” Türk ve Yunan STK’lary Meriç’in “iki yakasyny bir araya getiriyor”. Türkiye’den Lozan Mübadilleri Vakfy ile Yunanistan’dan Azynlyk Guruplary Ara?tyrma Merkezi (KEMO); “ Meriç Nehri Kyyylarynda Avrupa’yy Tarty?mak: Trakya’yy Bir Avrupa Kültürel Alany Olarak Algylamak” adly proje kapsamynda TRAKYA bölgesinin ortak kültürünü, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan STK’lary arasyndaki ili?kilerin düzeyini, Avrupa Birli?i konusundaki görü? ve beklentilerini ara?tyrdy. Yürütülmekte olan proje; “Sivil Toplum Diyalo?u: Kültür Hareketleri Programy” çerçevesinde Avrupa Birli?i tarafyndan desteklenmektedir. AB üyesi Yunanistan, Bulgaristan ve AB’ye üyelik sürecini ya?ayan Türkiye co?rafyasynda yer alan Trakya’nyn ortak kültürel özelliklerini ortaya çykarmak özellikle de Türkiye ile Yunanistan arasyndaki kültür dostlu?unu ve i?birli?ini artyrmak amacyyla yürütülen proje kapsamynda Meriç Nehri’nin her iki yakasynda STK temsilcileri, yerel yöneticiler ve akademisyenlerden olu?an toplam 100 ki?i ile derinlemesine görü?meler yapyldy. Yapylan alan ara?tyrmalarynda kültürün en önemli boyutlaryndan olan müzik konusuna özel bir önem verildi. Bölgedeki müzi?i iyi bildi?i dü?ünülen, müzik faaliyetleri içinde yer alan ki?ilerle görü?meler yapyldy, özel icralary kayda alyndy. Bölgedeki müzik çe?itlili?inin belgesi niteli?inde olan bu kayytlar ortak bir müzik CD’sinde yer alacak. Projenin sonunda Trakya’daki STK’lar arasynda i?ler bir a? forumu kurulacak ve veri tabany olu?turulacaktyr. Bu veri tabanynda kültürel faaliyetlerin, festivallerin tarihlerine, tanymlaryna ve sürelerine ili?kin bilgiler yer alacaktyr. Bu yerel örgütlere ili?ki kurma ve deneyim payla?ymynda bulunma olana?y verecektir. Alan ara?tyrmalary ve derinlemesine görü?meler sonucunda elde edilen bulgular tematik alan sorumlulary ve proje bilimsel koordinatörleri tarafyndan de?erlendirilmi?, hazyrlanan raporlar 27 Haziran’da Edirne’de, 29 Haziran’da Dedea?aç’ta yapylacak olan konferanslarda Türk ve Yunan bilim insanlary, STK temsilcileri ve katylymcylar tarafyndan tarty?ylacaktyr. Geçmi?i ve gelece?iyle Trakya bir bütün olarak mercek altyna alynacaktyr. Konferans ak?amlary bölge müzi?inden/folklorundan örneklerin sunulaca?y birer etkinlik düzenlenecektir. LOZAN MÜBADYLLERY VAKFI Ayhan I?yk Sokak No:15/3 Beyo?lu Ystanbul Türkiye Telefon: +90.212.245 61 55 Faks: +90.212.293 25 68 Web: www.lozanmubadilleri.org.tr
27/6/2008

Sempozyum vb
BALKAN TÜRKLERY VE HALK OYUNLARI SEMPOZYUMU
25/5/2008
BALKAN TÜRKLERY VE HALK OYUNLARI SEMPOZYUMU!!!! BURSA FOLKLOR E?YTYM MERKEZY GENÇLYK VE SPOR KULÜBÜ, BURSA OSMANGAZY BELEDYYESY VE ULUDA? ÜNYVERSYTESYNYN KATKILARIYLA "BALKAN TÜRKLERY VE HALKOYUNLARI" SEMPOZYUMU 25.MAYIS.2008 PAZAR GÜNÜ SAAT 14:00'DA BURSA GÖKDERE MEDRESESYNDE DÜZENLENECEKTYR. KONU?MACILAR PROF. FYKRET DE?ERLY PROF.DR. MUSTAFA CEMYLO?LU YRD.DOÇ.DR BÜLENT KURTY?O?LU Ö?R.GÖR. AHMET DEMYRBA? Ö?R. GÖR BELMA KURTY?O?LU Ö?R.GÖR NAZIM GÜRAK ARA?TIRMACI ?ERYF KAHRAMAN ARA?TIRMACI BEYAZIT MERT ARA?TIRMACI SADULLAH ?ENTÜRK ARA?TIRMACI ALAATTYN ÜÇELER BURFEM GENEL SEKRETERY ADEM SERBEST 0535 684 88 97 burfem@hotmail.com
25/5/2008

Sempozyum vb
BA?IMSIZ KOSOVA Tarihsel Arkaplan, Güncel Sorunlar ve Küresel BoyutlarYstanbul Bilgi Üniversitesi
28/5/2008
BA?IMSIZ KOSOVA Tarihsel Arkaplan, Güncel Sorunlar ve Küresel BoyutlarYstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Institut français d'études anatoliennes (IFEA) BA?IMSIZ KOSOVA Tarihsel Arkaplan, Güncel Sorunlar ve Küresel Boyutlar 28 Mayys 2008, Çar?amba 14:00-17-30 santralistanbul, E1 301 14:00-14:15 Açyly? Konu?masy 14:15-14.45 Nathalie Clayer (CNRS & EHESS) Tarihsel Arkaplan: Kosova Vilayeti'nden (1877) Yugoslavya'nyn Da?yly?yna (1990lar) 14.45-15:15 ?ule Kut (Bilgi Üniversitesi) Kendi Kaderini Tayin Hakky ve Uluslarrasy Yli?kiler Çerçevesinde Kosova'nyn Ba?ymsyzly?y 15:15-15:45 Tarty?ma 15:45-16:00 Ara 16:00-16:30 Falma Fshazi (Bo?aziçi Üniversitesi) Kosova ve `Büyük Anavutluk' Arayy?lary 16:30-17:00 Bayram ?en (Bo?aziçi Üniversitesi) Kosova'da `Türkler' ve Türkiye'de `Kosovalylar' 17:00-17:30 Tarty?ma
28/5/2008

Sempozyum vb
BA?IMSIZ KOSOVA
28/5/2008
Ystanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Institut français d'études anatoliennes (IFEA) BA?IMSIZ KOSOVA Tarihsel Arkaplan, Güncel Sorunlar ve Küresel Boyutlar 28 Mayys 2008, Çar?amba 14:00-17-30 santralistanbul, E1 301 14:00-14:15 Açyly? Konu?masy 14:15-14.45 Nathalie Clayer (CNRS & EHESS) Tarihsel Arkaplan: Kosova Vilayeti'nden (1877) Yugoslavya'nyn Da?yly?yna (1990lar) 14.45-15:15 ?ule Kut (Bilgi Üniversitesi) Kendi Kaderini Tayin Hakky ve Uluslarrasy Yli?kiler Çerçevesinde Kosova'nyn Ba?ymsyzly?y 15:15-15:45 Tarty?ma 15:45-16:00 Ara 16:00-16:30 Falma Fshazi (Bo?aziçi Üniversitesi) Kosova ve `Büyük Anavutluk' Arayy?lary 16:30-17:00 Bayram ?en (Bo?aziçi Üniversitesi) Kosova'da `Türkler' ve Türkiye'de `Kosovalylar' 17:00-17:30 Tarty?ma
28/5/2008

Sempozyum vb
1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARYHY KONGRESY
21/5/2008
1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARYHY KONGRESY 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 20 – 24 Mayys 2008 / 20 – 24 May, 2008 KONYA – TÜRKYYE (TURKEY) 21 Mayys 2008 Çar?amba – May 21, 2008 Wednesday Konferanslar – Conferences 30 A?ustos Salonu 16.00–16.15 Vidinli Osman Pazvanto?lu Kütüphanesi’ndeki Typ Ylmine Ait Kitaplar Osman Pazvanto?lu of Vidin Stoyanka Kenderova 16.15–16.30 KonyaVilayeti Yçin Bulgaristan’daki Osmanly Evraky (Sa?lyk ve Sosyal Hizmetleri Açysyndan) Ottoman Document in Bulgaria about Konya(From the Point of View of Health and Social Services) Slavka Draganova30 A?ustosSalonu Sozlu Bildiriler 15.45–16.00 Arnavutluk Ar?ivleri Genel Müdürlü?ünde Bulunan Evraklara Göre Arnavutluk'ta Osmanly Tybby Ottoman Medicine in Albania Through the Documents in General Directorate of Archives of Albania Entela Muço 16.00–16.15 Macarlaryn Gözüyle Osmanly’da Sa?lyk The Ottoman Public Health with the Eyes of Hungarians Edit Tasnádi 16.15–16.30 The Medicine in Macedonia during the Second Half of the 19th Century 19. Yüzyylyn Ykinci Yarysynda Makedonya’da Typ Dragi Gjorgiev 22 Mayys 2008 Per?embe – May 22, 2008 Thursday Sözlü Bildiriler – Oral Presentations Malazgirt Salonu 09.15–09.30 Balkanlardaki Osmanly Hastaneleri Ottoman Hospitals in Balkans Neval Konuk 23 Mayys 2008 Cuma – May 23, 2008 FridaySözlü Bildiriler – Oral Presentations Çanakkale Salonu 09.00–09.15 Folklor Tasavvurunda Hastalyklar ve Merasime Dayaly Tedavi Uygulamasyndaki Büyü (Bu kaynaklar Bulgaristan’yn Kuzey-Do?u bölgesinde oturan Türk halky arasynda yapylan bölgesel ara?tyrmaya dayanmaktadyr) Diseases in Folklore Concepts and Magic as a Ritualised Treatment Practice (According to materials collected during a field research among the Turkish population in North-East Bulgaria) Teodora Bakardjieva 09.15–09.30 Healing Practices in Folk Medicine from the Osmanly Period in Macedonia Makedonya’da Osmanly Dönemine Ait Halk Tybbynda Yyile?tirme Pratikleri Elizabeta Koneska 09.30–09.45 Miraculous Healing as Part of Ottoman Cultural Tradition in Macedonia Makedonya’da Osmanly Kültürünün Bir Parçasy Olarak Mucizevi Tedavi Elizabeta Koneska, Valentino Dimitrovski Sözlü Bildiriler – Oral Presentations Malazgirt Salonu Malazgirt Hall 18.00–18.15 Halk Tybby ve Tasavvuf (Bulgaristan’dan Örnekler) Folk Medicine and Sufism (On Materials from Bulgaria) Lyubomir Mikov, Bojidar Alexiev Books about Medicine in the Library of
21/5/2008

Sempozyum vb
Köprüler Kurduk Balkanlara (Uluslararasy Sempozyumu)
17/5/2008
Köprüler Kurduk Balkanlara (Uluslararasy Sempozyumu) Köprüler Kurduk Balkanlara (Uluslararasy Sempozyumu) Köprüler Kurduk Balkanlara Köprüler Kurduk Balkanlara (Uluslararasy Sempozyumu) 17 Mayys 2008 Cumartesi - saat 10.00/18.00 Yer: Zafer Tunaya Kültür Merkezi Açyly? Konu?malary saat:10.00 1. OTURUM "Rumeli'den Göçler ve Nüfus Hareketleri" Oturum Ba?kany: Prof. Dr. Mihai MAXYM saat: 10.30/11.45 Belgesel Film Gösterimi "Adakale Sözlerim Çoktur" Yönetmen: Ysmet ARASAN saat: 12.00 2. OTURUM "Rumeli'den Balkanlara Tarih ve Kültür" Oturum Ba?kany: H. Yyldyrym A?ANO?LU saat: 13.30/15.15 3. OTURUM "Balkanlarda Türk Varly?y ve Dy? Politika" Oturum Ba?kany: Prof. Dr. Gülfettin ÇELYK saat: 15.45/17.30 __________________ 17/5/2008 SEVGILI RUMELY/BALKAN/ TRAKYA KÖKENLY HEM?EHRYLERYM Rumeli Turkleri ile Anadolu Turklerinin kulturel, sosyal, sanat ve estetik alanda ayrilmaz bir butun olusturduklarini ortaya koymak, kulturlerarasi alisverisi gerceklestirmek ve bunu surdurmek, Balkanlarтda yasayan Turkler, akraba topluluklar ve komsularimizla ortak tarihsel baglarimizi ve kulturel mirasimizi koruyarak kalici eserler birakmak ana gayesiyle 17 Mayis 2008de Istanbulda bir sempozyum duzenlenecektir. Kopruler Kurduk Balkanlara Uluslararasi Sempozyumu Istanbul Buyuksehir Belediye Baskanligi Kultur Etkinlikleri kapsaminda Tarik Zafer Tunaya Kultur Merkezi/Beyoglu' nda duzenlenecektir. Sempozyum uc oturumda ve 17 degerli katilimcinin istiraki ile gerceklesecektir. Kosova'nin Bagimsizligi ve Osmanli zamaninda Balkanlar'dan Gocler temali fotograf sergimizde salonun girisinde yer alacaktir. Ayrica bir Rumelili hemsehrimiz olan Yonetmen Ismet Arasan'inAdakale Belgeseli de program esnasinda gosterilecektir. Bir surpriz olmazsa sempozyum gunu, takribi 400 sayfalik sempozyum kitabi ucretsiz olarak tum dinleyicilere hediye edilecektir. Ayrintili program ilisiktedir. Bu kitap satista olmayacagindan hemsehrilerimizin bu firsati kacirmamalarini tavsiye ederim Ülkemizde cesitli mihraklar tarafindan unutturulmak istenen Balkanlar'daki Turkler ve akraba topluluklarimizin varligi ve sorunlarini gundeme tasimak ve ilim adamlarimizin degerli fikirleri esliginde bilgi sahibi olmak yegane arzumuzdur. Tum Rumeli/Balkan/ Trakya dernek ve vakiflarinin degerli uyelerinin bu bilincle kalabalik bir sekilde bu sempozyuma katilmalari bizleri mutlu kilacak ve gayemize ulastigimizin en buyuk gostergesi olacaktir. Saygilarimla. .. H. Yildirim AGANOGLU Sempozyum Tertip Heyeti Baskani 17/5/2008 YSTANBUL BÜYÜK?EHYR BELEDYYESY Kültür ve Sosyal Y?ler Daire Ba?kanly?y Kültür Müdürlü?ü “KÖPRÜLER KURDUK BALKANLARA” ULUSLARARASI SEMPOZYUMU Taryk Zafer Tunaya Kültür Merkezi/Ystanbul 17 Mayys 2008 Cumartesi - Saat: 10.00 / 18.00 Saat Katylymcy Kurum Bildiri konusu 10.00 – 10.15 Açyly? Konu?masy: Prof. Dr. Eyüp Ganic Sarajevo Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü (Bosna-Hersek Federasyonu eski Devlet Ba?kany) Bölgede Kalycy Bary?y Sa?lama ve Uluslararasy Yli?kileri Geli?tirmeye Balkanlar'dan Bir Baky? 10.15- 10.30 Protokol Konu?malary: 1. OTURUM Rumeli’den Göçler ve Nüfus Hareketleri Oturum Ba?kany Prof. Dr. Mihai Maxim 10.30 – 10.45 Prof. Dr. Gülfettin Çelik Marmara Ün. Yktisadi Ydari Bilimler Fak. Yktisat Tarihi Osmanly Sisteminde De?i?im Probleminin Bir Göstergesi Olarak 19. Yy. Nüfus Hareketleri 10.45 – 11.00 Prof. Dr. Frances Trix (ABD) ABD Yndiana Universtesi Sosyal Antropoloji Bölümü Rumeli'den Bir Ruhani Göç Hikayesi: Elbasanly Selim Ruhi Baba 11.00 – 11.15 Kahve arasy 11.15 – 11.30 Yrd. Doç. Dr. Nurcan Özgür Ystanbul Üniversitesi SBF. Uluslararasy Yli?kiler Yki Dünya Sava?y Arasynda Yugoslavya’dan Göçler 11.30 – 11.45 H. Yyldyrym A?ano?lu Ba?bakanlyk Osmanly Ar?ivi Adakale'nin Nüfusu, Demografik Özellikleri ve Göçler (1878-1913) 11.45 – 11.55 Tarty?ma 11.55 – 12.45 Belgesel Film Gösterimi Yönetmen: Ysmet Arasan Adakale Sözlerim Çoktur 12.45 – 13.30 Ö?le Yeme?i 2. OTURUM: Rumeli’den Balkanlara Tarih ve Kültür Oturum Ba?kany H. Yyldyrym A?ano?lu 13.30 – 13.45 Prof. Dr. Hayriye Süleymano?lu Yenisoy AÜ., Dil ve Tarih-Co?rafya Fakültesi Emekli Ö?r. Üyesi Balkan Halklarynyn Dil ve Folklorunda Türk Yzleri 13.45 – 14.00 Doç Dr. Haluk Harun Duman Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyaty Balkan Sava?y'nyn Edebiyattaki Yankylary 14.00 – 14.15 Doç. Dr. Enver Töre Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyaty Türk Tiyatro Eserlerinde Balkan Motifi 14.15 - 14.30 Kahve arasy 14.30 – 14.45 Doç. Dr. M. Zeki Ybrahimgil Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Balkanlar'daki Türk Mimari Eserlerinin Bugünkü Durumu Üzerine Genel Bir De?erlendirme 14.45 – 15.00 Yrd. Doç. Dr. ?amil Mutlu Ystanbul Üniversitesi Ed. Fak. Tarih Bölümü 20. Asryn Ba?larynda Kosova, Selanik ve Manastyr Vilayetlerinde Rum-Bulgar Kilise ve Mektep Anla?mazlyklary 15.00 – 15.15 Yrd. Doç. Dr. Neriman Hacysaliho?lu Ystanbul Üniversitesi Ed. Fak. Tarih Bölümü Osmanly Rus Sava?y’ndan Sonra Bulgaristan’da Türk Vakyflary 15.15 – 15- 30 Tarty?ma 15.30 - 15.45 Kahve Arasy 3. OTURUM: Balkanlar’da Türk Varly?y ve Dy? Politika Oturum Ba?kany Prof. Dr. Gülfettin Çelik 15.45 – 16.00 Prof. Dr. Mihai Maxim (Romanya) Bükre? Üniversitesi Türk Ara?tyrmalary Merkezi Müdürü Romanya Türklerinin Günümüzdeki Kültürel Durumu 16.00 – 16.15 Yrd. Doç. Dr. Halim Çavu?o?lu Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü "Avrupa Birli?i'nde 'Etnik' Tabakala?maya Kasyt-Kanyt: Yunan Vatanda?ly?yndan Atylan Baty Trakya Türkleri ve Ege Makedonlary 16.15 – 16.30 Erhan Türbedar ASAM Balkanlar Uzmany Türk Dy? Politikasynda Balkanlar 16.30 – 16.45 Kahve Arasy 16.45 – 17.00 Falma Shazi (Arnavutluk) Bo?aziçi Üni. Uluslararasy Yli?kiler Doktora Ö?rencisi Uluslararasy Yli?kiler Ba?lamynda Türkiye-Arnavutluk Yli?kileri 17.00– 17.15 Mr. Taner Güçlütürk (Kosova) Yeni Dönem Gazetesi (Kosova ) Kosova’nyn Ba?ymsyzly?y ve Türklerin Sosyo-Kültürel Durumlary 17.15 – 17.30 Edis Potor (Kosova) Mimar Sinan G.S. Ün., Sos. Bilimler Enst., Foto?rafçylyk B. Y. Lisans Ö?r. Sancyly Bekleyi? Sürecinden Kosova’nyn Ba?ymsyzly?yna Foto?raflarla Bir Yolculuk (1999–2008) 17.30 – 17.45 Tarty?ma
17/5/2008

Sempozyum vb
2. Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Ara?tyrmalary Kongresi
22/11/2008
2. Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Ara?tyrmalary Kongresi SAMSUN MÜBADELE VE BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜ ARA?TIRMALARI DERNE?Y 2. BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜ ARA?TIRMALARI KONGRESY 22-23 Kasym 2008 Samsun KONULAR: A. KÜLTÜREL VE TARYHY YÇERYKLY KONULAR • Osmanlylardan önceki dönemde Balkanlar’daki Türk tarihi • Osmanly döneminde Balkanlar • Balkanlarda milliyetçilik hareketleri ve Balkan Sava?lary • Balkanlardaki Türk kültürel mirasy • Rumeli’de konu?ulan Türkçe • Rumeli ?arkylary ve Türküleri • Atatürk’ün ya?amynda ve Cumhuriyetin Kurulu?unda Rumeli izleri • Nüfus Mübadelesinin Türkiye ve Yunanistan’daki kültürel ve ekonomik etkileri B. GÜNCEL KONULAR • Türkiye’de ya?ayan Rumeli kültürünün bugünü ve yaryny • Samsun’un Geli?mesinde Mübadillerin ve di?er Rumeli Türklerinin Katkylary • Samsun ve çevresinde Rumeli kökenlilerin ya?ady?y bölgelerin sorunlary ve çözüm önerileri • Türkiye’de ve Yunanistan’da Mübadile öncesi kalan kültürel varlyklaryn durumu • Balkanlardaki Türk ve Yslam Kültürünün bugünü ve gelece?i • Avrupa Birli?i sürecinin Balkan ülkelerinde ya?ayan Türk-Yslam kültürüne etkileri • Balkanlar’daki siyasal geli?meler ve etkileri KONGRE YÇYN ÖNEMLY TARYHLER 1 Kasym 2008: Kongreye bildiri sunmak isteyen katylymcylaryn bildiri özetlerini ula?tyrmalary için son ba?vuru tarihi (Bildiri özetleri, elektronik posta ile ula?tyrylabilir.) 8 Kasym 2008: Kongre programynyn ve bildiri özetleri içinde bilim kurulunca kongrede sunulmasy uygun görülenlerin internet sitesinde ilan edilmesi KONGREYE KATILIM • Kongreye ?ehir dy?yndan katylanlaryn ula?ym ve barynma giderleri kendilerine ait olacaktyr. Kamu kurulu?larynyn iyi standartlarda misafirhaneleri olanlardan ön rezervasyonlar yapylmy? olup arzuya göre bedeli katylymcy tarafyndan resmi ücret tarifesi üzerinden ödenmek kaydyyla, barynma olana?y sa?lanacaktyr. • Bildiri ile katylan tüm katylymcylaryn, kent içi ula?ymlary ve sabah-ö?le-ak?am yemekleri dernek tarafyndan kar?ylanacaktyr. BYLDYRYLERYN FORMATI • Bildiriler, uluslararasy bilimsel kriterlere uygun biçimde hazyrlanacaktyr. • Kongre syrasynda bildiriler sözlü olarak sunulacaktyr. Bizzat sunulmayan bildiriler kabul edilmeyecektir. • Bildiriler sahipleri, bildirilerini daha sonra hazyrlanacak olan bildiriler kitabynda yer almak üzere yazyly ve CD kopyasy biçiminde kongre syrasynda yürütme kuruluna teslim edeceklerdir. BYLYM KURULU Ondokuzmayys Üniversitesi Tarih Bölümü Ba?kany Prof. Dr. Nedim YPEK ba?kanly?yndaki akademisyenlerden olu?maktadyr. YÜRÜTME KURULU Dernek yönetim kurulu tarafyndan olu?turulacaktyr. YLETY?YM Cep: 0 532 376 99 67 (Akyn ÜNER) E-posta: akinuner@hotmail.com ve vekasap@hotmail.com WEB: www.samsunmubadele.org.tr Ayryca www.facebook.com adresinde “Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Ara?tyrmalary Derne?i” isimli gurup üzerinden ileti?im yürütülecektir. Kongre duyurulary bu adreste sürekli olarak elektronik biçimde yer alacaktyr.
22/11/2008

Sempozyum vb
Balkanlardan Göç ve Mübadele
2/5/2008
Tarih: 2 Mayys 2008 Cuma Yer: ODTÜ MM- 25 Amfisi I. Oturum- 10.30- 12.30 Prof. Dr. Seçil KARAL AKGÜN(ODTÜ Tarih Bölüm Ba?kany) ‘Amerikan Kaynaklaryna Yansyyan ?ekliyle Lozan’dan Sonra Türk-Yunan Mübadelesi’ Doç. Dr. Yonca ANZERLYO?LU (Hacettepe Üniversitesi Atatürk Ylke ve Ynkylâplary Enstitüsü) ‘Mübadelenin Yki Yönü’ Doktora Ö?r. Tuncay Ercan SEPETÇYO?LU (Ankara Üniversitesi Halkbilimi Ana Bilim Daly) ‘Mübadelenin Türkiye’deki Sosyal, Kültürel, Ekonomik Yansymalary’ II. Oturum 13.30- 15.30 Araþ. Gör. Murat CÖMERT (ODTÜ Yabancy Diller E?itimi Bölümü) ‘Nüfus Mübadelesiyle Yunanistan’a Göç Eden Rumlaryn Konu?tu?u Dil ve A?yzlara Genel Bir Baky?’ Yrd. Doç. Dr. Halim ÇAVU?O?LU (Hacettepe Üniversitesi Edeb. Fak. Sosyoloji Bölümü) ‘Yugoslavya Göçmenleri’ Not: Panele di?er üniversitelerden gelecek katylymcylar üniversitelerinin Fen-Edebiyat Fakültesi Sekreterli?inden davetiye alabilirler.
2/5/2008

Sempozyum vb
11.Avrasya Ekonomi Zirvesi, 1-2-3 Mayys 2008
1/5/2008
11. AVRASYA EKONOMY ZYRVESY YSTANBUL TYCARET ODASI 1–2–3 MAYIS 2008 “Taslak Program” 30 NYSAN 2008 Çar?amba günü —Misafirlerin geli?leri —20.30 Açyly? Yeme?i 1 MAYIS 2008 Per?embe günü —10.00- 13.00 Açyly? Oturumu Protokol Konu?malary —13.00–14.00 Ö?le Yeme?i —14.00–17.30 Enerji Oturumu Günümüzün hyzla de?i?en küresel enerji piyasasynda, Baty Avrupa’nyn önümüzdeki on yyllyk dönemde enerji ihtiyaçlaryny kar?ylayabilmek için Avrasya ülkelerine ba?lyly?y bekleniyor. Avrasya ülkeleri hyzla artan bir ?ekilde Avrupa kytasyna Ystikrarly bir enerji ikmali yaratmada nasyl bir rol oynayacak? Bakû-Tiflis-Ceyhan’yn ba?aryly grafi?i di?er boru hatty projelerine örnek bir model olu?turacak my? Boru hatlary projelerinde, Ystanbul Bo?azlary’nda tonlar geçi?lerini azaltmaya yönelik tedbirleri olarak neler öngörülebilir. Uranyumun yaryny ile ilgili kanaatler nelerdir? Nükleer santrallere ra?bet, nükleer santrallere dönü?üm Projelerindeki nihai hedef ve temenniler neler olmaly? Tykanyklyklara ve kar?y koymalara kar?y alternatif ne gibi görü?ler ortaya konmaly? —20.30 GALA YEME?Y 2 MAYIS 2008 Cuma günü 10.00-13.0 Ekonomi Oturumu Ystanbul’un 2010 yyly Avrupa Kültür Ba?kenti olarak önemi ve çapy nedir? Devlet adamlarynyn ve i? dünyasynyn Avrasya ve Avrasya ile ili?kili olarak AB ve dünya üzerindeki dü?ünceleri nelerdir? Avrasya; AB ve ABD için küresel oyuncu olarak gelecekteki ortaklyklarynyn önemli sorunlary hakkynda neler dü?ünülüyor? Avrasya’da üretkenli?in artmasy, ihtiyaçlar ve ekonomik serbestlik, gelecekteki geçinme vasytalaryna kar?y ne gibi tehditler öngörüyor? Uluslararasy toplumun, Avrasya’ya ekonomik istikraryn yol haritasy konusundaki dü?ünceleri nelerdir? Kyrsal nüfusun büyük oldu?u ülkelerde büyük i?çi krizleri, sosyal patlamalara neden olunmadan üretkenlik nasyl artar? KOBY’lere burada dü?en sorumluluk nedir? KOBY dü?üncesiyle “Kazan-Kazan” ?eklindeki bir formülü olu?turabilmek için nasyl bir politikaya ihtiyaç var?Türkiye KOSGEB’le bölgede bir model olu?turabilir mi? E?er petrol ve mallaryn fiyatlaryndaki arty? devam ederse bunun sonuçlary ne olacaktyr? 13.00–14.00 Ö?le Yeme?i 14.00–17.30 Ekonomi Oturumu’nun devamy Dünyada meydana gelebilecek mali piyasa ?oku Avrasya’yy nasyl etkileyecek ve dolar dü?ü?ü olursa bunun AVRASYA’ya getirisi ve götürüsü ne olacaktyr? Avrasya’nyn Ekonomik çekim merkezi olma ?ansy nedir? Çin, Japonya ve Güney Kore’nin olu?turdu?u ASEAN’yn Do?u Asya’dan Avrasya’ya etki alanyny geni?letmesi beklenebilir mi? Avrasya ekonomik büyümeleri ve sürdürülebilir stratejileri nelerdir? Sürdürülebilirlilikle ekonomik büyüme arasyndaki çeli?kinin üstesinden nasyl geliniyor? Ekonomik büyüme ne getirecek, ne götürecektir? Avrasya’da do?al kaynaklaryn kullanymy ve mali dengesizliklerin olu?turdu?u korumacylyk ileride küresel ekonomi üzerinde daha fazla görülebilecek mi? Avrasya’da endüstri ve özel sektör daha büyük bir küresel ticaret ve yatyrym için endüstrile?meye ve geli?mekte olan ekonomilere daha geni? bir deste?in sa?lanmasy için nasyl bir beraberlik modeli olu?turulabilir? Avrasya’da ortak turizm boyutlary’nda Türkiye’nin rolü nedir? Türkiye’nin turizmdeki öncü aktör olarak sorumluluklary ne olmalydyr? Avrasya Süper Koridoru – Son yyllarda Avrupa ve Asya arasyndaki uluslararasy mal ta?ymacyly?y hacmindeki ola?anüstü büyüme, gelecek yyllarda, iyi bir planlama ile altyapynyn ve ta?ymacylyk sektöründeki firmalaryn hazyrlanmasynda gerçekle?tirilecek i?ler için do?ru zamanlamayla hareket etmeyi gerektirmektedir. Bunun hayata geçirebilinmesinde, Türkiye ve Hyrvatistan, e?siz co?rafi konumlara sahiplerdir. Sistem, deniz, tren ve kara yollaryny bir ?emsiye altynda toplayacak ve daha fazla rekabet gücünü sa?layabilecek birlikteli?i ortaya çykaracaktyr. Sistemin özü, mallar ve i?letmeciler arasynda bulunacak ve mallaryn ta?ynabilece?i dört nokta (toplanma noktalary) düzenlenmesidir: Ro-Ro ta?ymacylyk firmasy, tren yolu i?letmecisi ve karayolu i?letmecisi. Bu sistem, Avrupa ile Avrasya ve Orta Do?u’yu, Istanbul’dan Zagreb’e ve Mersin’den Rijeka’ya ba?layabilir mi? Karadeniz’deki Yatyrymlar-Karadeniz Ekonomik Y?birli?i Parlamenterler Asamblesi Milletvekillerinin katylymlaryyla “Karadeniz Ülkelerinde Yabancy Yatyrymlar ve Ekonomik Geli?me” konusu tarty?ylacaktyr. 20.30 Ak?am Yeme?i 3 MAYIS 2008 Cumartesi günü 10.00-12:00 Bary? Diyalo?u Oturumu Birle?mi? Milletler 2008 yylyny Dünya’da Diyalog yyly ilan etti. Marmara Grubu Vakfy, 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin son gününde Dünya’da Diyalog yyly münasebetiyle diyalog kesik oldu?u ve anla?mazly?yn had safhada bulundu?u bölge co?rafyasynda çözüm arayacaktyr. Ysrail-Filistin anla?mazly?ynda, Annapolis’te ortaya çykan tarty?malar bize 2008 yyly sonunda son bir bary? antla?masynyn ola birli?i için bir platform hazyrlamy? bulunmaktadyr. Bu konuda siyaset, diplomasi ve ekonomik sürdürülebilirlik önümüzdeki yyllarda nasyl bir gösterge çizecektir? Gene Kosova’da meydana gelmekte olan de?i?ime ABD, AB ve AVRASYA ülkelerinin baky? açysyyla Rusya ve Yunanistan’yn baky? açysy farklylyklary arz etmektedir. Kosova’nyn gelece?inin nasyl ?ekillenebilece?i ve bölgede bary? ile istikranyn nasyl gerçekle?ebilece?inin ko?ullary nelerdir? Güney Kybrys Annan Plany’na “hayyr” demi?, Kuzey Kybrys “evet” demi? olmasyna ra?men Güney’in AB üyeli?i gerçekle?irken, Kuzey’in yalnyzly?ynyn sürdürülmesiyle süre gelen çözümsüzlü?e nasyl bir çözüm sa?lanmalydyr? Azerbaycan’yn toprak bütünlü?ü içinde yer alan Karaba?’yn bir milyonu bulan göçmeninin ne zaman topraklaryna dönece?inin bilinmezli?i nereye varacak? Ermenistan mono devlet olma ysraryny sürdürecek mi? Bary? Diyalogu Oturumumuzda bölgesel anla?mazlyklar konusunda akyl yürütüp, ufuk turlary yapaca?yz. 12.00 -13.00 Ö?le Yeme?i 13.00–15.00 Avrasya Oturumu Avrasya ülkeleri, iç ve dy? güçlerden kaynaklanan gerçek ya da hissedilen güvensizli?in tehlikeleriyle mücadeleye yönelmi?lerdir. Bazy ülkeler güvensizlik ve az geli?mi?li?in olu?turdu?u çemberin içinden çykmak için u?ra? verirken, di?erleri hyzly ekonomik büyüme sa?lamaktadyr. Bölgede güvenlik ve ekonomik geli?me arasyndaki ili?ki gözden geçirildi?inde, sorunlaryn üstesinden gelmeye yardym edebilecek, ülkeler için ve ülkeler arasy ortaklyklar için olasy modeller nelerdir? Avrasya’da hangi ülkeler ve sektörler sermaye arty?yny yönlendiriyor? Politika üretenlerin tahminleri nelerdir? Arty?, reel sektördeki uzun dönemli geli?melerin bir yansymasy mydyr? 2008 ve 2009’da Avrasya’da küresel ekonomiye hükmetmesi beklenen konu ve sorular nelerdir? ?anghay Zirvesi’nin gelecekteki yeri nedir? Küresel rolü ne olabilir? 15:00-15:30 Kapany?
1/5/2008

Sempozyum vb
Balkan Ülkelerinin Madencileri Yzmir'de Bulu?acak, 1-3 Ekim 2009
1/10/2009
BALKAN ÜLKELERYNYN MADENCYLERY YZMYR'DE BULU?ACAK -YZFA? GENEL MÜDÜRÜ Y?LEYEN: -BALKAN ÜLKELERYNYN MADENCYLERY YZMYR'DE BULU?ACAK -YZFA? GENEL MÜDÜRÜ Y?LEYEN: ''MINEX MADENCYLYK, DO?AL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJYLERY FUARI KAPSAMINDA, BALKAN ÜLKELERY MADENCYLYK KONGRESY DE DÜZENLENECEK'' YZMYR (A.A) - 29.04.2008 - Halil Hüner - Yzmir Fuarcylyk Hizmetleri Kültür ve Sanat Y?leri Ticaret A? (YZFA?) Genel Müdürü Do?an Y?leyen, madencileri bir araya getirecek, MINEX-2009 Madencilik, Do?al Kaynaklar ve Teknolojileri Fuary kapsamynda, Balkan Ülkeleri Madencilik Kongresi'nin de düzenlenece?ini bildirdi. Y?leyen, AA muhabirine yapty?y açyklamada, Yzmir'in, bir büyük bulu?maya daha ev sahipli?i yapaca?yny, Balkan Ülkeleri Madencilik Kongresi'nin, YZFA? ve TMMOB Maden Mühendisleri Odasynyn deste?iyle iki yylda bir düzenlenen, MINEX- Madencilik, Do?al Kaynaklar ve Teknolojileri Fuary'yla birlikte gerçekle?tirilece?ini belirtti. 1-3 Ekim 2009 tarihleri arasynda düzenlenecek Kongreye, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Syrbistan, Bosna-Hersek, Hyrvatistan, Slovenya'dan 1000'e yakyn delegenin katylaca?yny kaydeden Y?leyen, akademisyen ve ara?tyrmacylaryn çe?itli konularda bilimsel ve teknik oturumlar gerçekle?tirece?ini bildirdi. Kongrede, Balkan ülkelerindeki madencilik sektörünün toplumsal, politik, ekonomik ve çevresel boyutlary, çözüm önerileri, ülkeler arasyndaki ili?kilerin geli?tirilmesi, Balkan madencilik sektörünün dünya ölçe?indeki yerinin tarty?ylaca?yny anlatan Y?leyen, Balkan Ülkeleri Madencilik Kongresi'nin 2007 yylynda Syrbistan'da gerçekle?tirildi?ini, kongreye Balkan ülkelerinin yany syra Almanya ve Rusya'nyn da katyldy?yny hatyrlatty. Y?leyen, ayny tarihlerde gerçekle?tirilecek MINEX 2009 Fuary'nyn ürün gruplarynyn da yeniden belirlendi?ini ifade ederek, ?öyle dedi: ''Endüstriyel hammaddeler, metalik madenler, kimyasal sanayi hammaddeleri, a?yndyrycy sanayi hammaddeleri, seramik refrakter, cam sanayi hammaddeleri, çimento sanayi hammaddeleriyle yapy malzemeleri ve di?er endüstri hammaddeleri, enerji hammaddeleri, kyymetli ta?lar sergilenecek. Fuarda ayryca harita alma ve ruhsat i?lerini takip eden firmalaryn, madencilikte kullanylan uydu haberle?me sistemlerinin, uzaktan algylama, prospeksiyon, maden i?leme makine ve ekipmanlary üreticilerinin yany syra i? makineleri, cevher zenginle?tirme makine ve ekipmanlary, açyk-kapaly i?letme üniteleri, nihai ürün artyklarynyn de?erlendirilmesine yönelik faaliyetler, pazarlama, bilgisayar teknolojileri, i? yeri güvenli?i ve i?çi sa?ly?y kurumlaryyla madencili?e yönelik ambalaj malzemesi üreticileri, nakliye ?irketleri ve konunun uzmany sektörel yayynlar da yer alacak.'' Y?leyen, MINEX 2007 Fuary'na firma ve temsilcilik bazynda Yngiltere, Danimarka, Polonya, Güney Afrika, Ytalya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Ysviçre, ABD, Slovenya, Romanya, Avustralya, Avusturya, Finlandiya, Almanya ve Türkiye'den 116 kurulu?un katyldy?yny, üç gün süreyle açyk kalan fuary 3 bin 186 ki?inin ziyaret etti?ini anymsatty.
1/10/2009

Sempozyum vb
Balkan Ülkeleri Banka Birlikleri Forumu
9/11/2007
Balkan Ülkeleri Banka Birlikleri Forumu 9 Kasym 2007, Atina, Yunanistan Balkan ülkeleri Banka Birlikleri’ni bir araya getirmek amacyyla olu?turulan Balkan Ülkeleri Banka Birlikleri Forumu sekizinci toplantysy 9 Kasym 2007 tarihinde Atina’da Yunanistan Bankalar Birli?i evsahipli?inde düzenlendi. Balkan Ülkeleri arasynda bankacylyk ve di?er alandaki geli?melere katkyda bulunmak, ikili ve bölgesel ili?kileri artyrmak, tecrübeleri payla?mak ve bankalar birlikleri arasynda ortak bir i?birli?i platformu geli?tirmek amacyyla olu?turulan Balkan Ülkeleri Banka Birlikleri Forumu’na Arnavutluk, Güney Kybrys, Yunanistan, Syrbistan, Karaba?, Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Türkiye’den Birlik temsilcileri katyldy. Toplantyda görü?ülen konular ve ilgili dokümanlar a?a?yda yer almaktadyr. 1 Recent international and European regulatory developments Dr. Christos Gortsos, Yunanistan Bankalar Birli?i Genel Sekreteri 2. Cross-border supervisory cooperation in the SE Europe region: The Bank of Greece 's experience Mr. Panagiotis Kyriakopoulos, Yunanistan Bankalar Birli?i Dany?many 3. The New Consumer Credit directive Dr. Christina Livada, Yunanistan Bankalar Birli?i Dany?many 4. Exchange of data on banks' credits to citizens in the countries oflFBA Mr. Vassilis Panagiotidis, Yunanistan Bankalar Birli?i Dany?many 5. The Single European Payment Area (SEPA) Mr. Vassilis Panagiotidis, Yunanistan Bankalar Birli?i Dany?many 6. Educational Programs for Balkan Languages Ms Kristi Kakomanoli, Yunanistan Bankalar Birli?i, Halkla Yli?kiler Müdürü
9/11/2007

Sempozyum vb
Balkan Kongresi
25/4/2008
Balkan Kongresi BALKAN ülkeleri arasynda ileti?imin artyrylmasy, siyasi, ekonomik ve kültürel i?birli?i konusunda mevcut durumlaryn tespiti ve yeni açylymlar ortaya konmasy amacyyla Tekirda?’da 24-26 Nisan tarihleri arasynda bir toplanty düzenlendi. Trakya Üniversitesi Yerle?kesi’nde Tekirda? Valisi Aydyn Nezih Do?an’yn öncülü?ünde hazyrlanan ve üç gün sürecek "Uluslararasy Balkan Kongresi"nin açyly?ynda; bakanlar Prof. Said Yazycyo?lu, Kür?ad Tüzmen, Ertu?rul Günay bulunacaklar. Kongrede ayryca aralarynda Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan (Baty Trakya), Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Slovenya, Hyrvatistan, Karaba? ve AB ile Türk Dy?i?leri ve üniversitelerinden 40’a yakyn uzmanyn yanynda Bilal ?im?ir, Ylber Ortayly ile TASAM Ba?kany Caner Sancaktar da bilimsel bildiriler sunacaklar. Bu boyutta bir kongrenin ilk kez Trakya bölgesinde yapylmasy dikkat çekiyor. Uluslararasy Balkan Kongresi -------------------------------------------------------------------------------- “Balkan Milletleri Arasynda Etkile?im” 24-26 Nisan 2008 / Tekirda? Balkan ülkeleri arasynda etkile?imin artyrylmasy, siyasi, ekonomik ve kültürel i? birli?i konusundaki mevcut durumlarynyn tespiti ve gerek ulusal gerek uluslararasy boyutta uygulanabilecek yeni temalaryn ortaya konabilmesi amacyyla düzenlenmektedir. Bu kongre TASAM, Tekirda? Valili?i ve Do?u-Baty Trakya Belediyeler Birli?i (TRAKYAKENT) i? birli?i ile planlanmaktadyr. INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS “Interaction Among the Balkan Nations” 24-26 April 2008, Tekirda? The Congress will be organized in order to develop interaction among the Balkan countries, determine the existing conditions in political, economic and cultural cooperation and define new subjects which can be implemented both at the national and international levels. This congress is planned by the cooperation of TASAM, Tekirda? Governorship and East-West Thrace Municipal Union (TRAKYAKENT). BALKANLAR'IN SORUNLARI TEKYRDA?'DA MASAYA YATIRILACAK Tekirda?'da Balkanlaryn sorunlarynyn masaya yatyrylyp çözüm yollarynyn aranaca?y 'Uluslararasy Balkan Kongresi ve Ortak Mirasyn ?ifresini Çözmek ' konulu konferans düzenlenecek. Tekirda? Valisi Aydyn Nezih Do?an, Balkanlar bölgesi ile ilgili Cumhuriyet tarihinin en geni? kapsamly konferansynyn yapylaca?yny kaydetti. Uluslararasy Balkan Kongresi 24- 26 Nisan 2008 tarihleri arasynda Balkanlarla Anadolu'nun kesi?me noktasy olan Tekirda?'da gerçekle?ecek. Kongreye Devlet Bakany Mustafa Said Yazycyo?lu, Kosova Cumhuriyeti Çevre ve Düzenleme Bakany Mahir Ya?cylar, Makedonya Dy?i?leri Bakany Antonio Milososki'nin yany syra 14 ülkeden toplam 49 bilim adamy katylacak. Kongrede iki gün boyunca toplam sekiz oturum gerçekle?tirilecek. 'Balkanlar'da Kimlik ve Milliyetçilik', 'Balkanlar'da Bary? ve Demokrasinin tesisi', 'Avrupa Birli?i ve Balkanlar', 'Balkanlar'da Kar?ylykly Göçler', 'Balkanlarda Türk ve Müslüman Topluluklar', Osmanly mirasynyn yany syra Balkanlardaki 'ortak miras' konu?ulacak. Kongrenin en önemli amacynyn Balkan ülkeleri arasyndaki etkile?imi arttyrmak oldu?u bildirildi. Kongrede ya?anylan sorunlara yönelik çözüm önerileri geli?tirmeyi, bary?, demokrasi ve istikraryn tesisi sürecine katky sa?lamayy amaç edinildi?i aktaryldy. Kongrede ayryca Balkan ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel i?birli?i konusunda var olan durumun saptanaca?y, ülkeler arasynda uygulanabilecek yeni i?birli?i alanlaryny ortaya konulaca?y kaydedildi. Kongre Tekirda? Valili?i, Türk Asya Stratejik Ara?tyrmalar Merkezi(TASAM), Do?u-Baty Trakya Belediyeler Birli?i ve Namyk Kemal Üniversitesi(NKÜ) tarafyndan gerçekle?tiriliyor. Kongrenin ba?ly ba?yna Cumhuriyet tarihinde Balkan ülkeleriyle ilgili olarak bu boyuttaki ilk kongre oldu?unu belirten Vali Do?an, Avrupa Birli?i sürecinde ülkelerde yerel ve bölgesel yönetimlerin giderek daha çok inisiyatif almalaryna kar?yn, Türkiye'de bu yönde bir yetersizlik oldu?una dikkat çekti. Do?an, bu yetersizliklerle mücadele edecek bir sinerji olu?turmak için de bu kongrenin bir fyrsat olaca?yny söyledi. TASAM Ba?kany Süleyman ?ensoy ise, yüzde 5'i Balkanlar'da yer alan Türkiye'nin sadece co?rafi açydan de?il, ayny zamanda tarihsel ve sosyo-kültürel anlamda da bir Balkan ülkesi oldu?una dikkat çekti. Balkanlaryn Türkiye'nin Avrupa'ya açylan kapysy olarak, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle olan iktisadi ve siyasi ili?kilerinde önemli bir konuma sahip oldu?unu vurgulayan ?ensoy, "Dolayysyyla bu co?rafyada ortaya çykan krizler, problemler ve sava?lar Türkiye'nin güvenli?ini ve Avrupa ile olan ili?kilerini derinden etkilemektedir." dedi. Bölgeye yönelik stratejik bir vizyon geli?tirilmesi gerekti?ini belirten ?ensoy ?unlary söyledi: Balkanlarda ya?anan köklü de?i?im-dönü?üm süreci beraberinde yeni ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel problemleri gündeme getirdi. Bu problemlerin en yykycysy ve acy vereni ku?kusuz ya?anylan sava?lar oldu. Bu sava?laryn kötü anylary halen ya?amaya devam ediyor ve problemlerin çözümünü zorla?tyryyor. Dolayysyyla Balkanlar'da bary?, demokrasi ve istikraryn in?asy ve korunmasy hem Türkiye hem de di?er bölge devletleri ve halklary için büyük önem arz etmektedir. Balkanlar hakkynda do?ru ve objektif bilgi sahibi olmamyz, milletler arasynda yanly? önyargylary ortadan kaldyrmamyz gerekiyor. Balkan milletleri arasynda etkile?im a?yny geli?tirmemiz ve yeni iktisadi, siyasal ve kültürel i?birli?i alanlary meydana getirmemiz önem ta?yyor. Kongrenin bu amaçlara hizmet edece?ini dü?ünüyoruz.
25/4/2008

Sempozyum vb
Balkan Ülkeleri Kütüphaneleri Sempozyumu, 5-7 Haziran 2008
5/6/2008
Balkan Ülkeleri Kütüphaneleri Sempozyumu, 5-7 Haziran 2008 Balkan Ülkeleri Kütüphaneleri Sempozyumu Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baskanliginca 5-7 Haziran 2008 tarihleri arasinda "BALKAN ÜLKELERI KÜTÜPHANELER ARASI BILGI-BELGE YÖNETIMI VE ISBIRLIGI" adiyla bir SEMPOZYUM düzenlenecektir. Konu ile ilgili gerekli bilgiler hazirlanan WEB sitesinde yer almaktadir. Bu sempozyuma bilimsel destek saglayan kurumlara ve kisilere tesekkür ediyor, tüm meslektaslarimizi bu sempozyumda görme dilegiyle saygilarimizi iletiyorum. Sempozyum WEB Sitesi Adresi: http://bilgibalkan.trakya.edu.tr
5/6/2008

Sempozyum vb
2. Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Ara?tyrmalary Kongresi
22/11/2008
2. Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Ara?tyrmalary Kongresi SAMSUN MÜBADELE VE BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜ ARA?TIRMALARI DERNE?Y 2. BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜ ARA?TIRMALARI KONGRESY 22-23 Kasym 2008 Samsun KONULAR: A. KÜLTÜREL VE TARYHY YÇERYKLY KONULAR • Osmanlylardan önceki dönemde Balkanlar’daki Türk tarihi • Osmanly döneminde Balkanlar • Balkanlarda milliyetçilik hareketleri ve Balkan Sava?lary • Balkanlardaki Türk kültürel mirasy • Rumeli’de konu?ulan Türkçe • Rumeli ?arkylary ve Türküleri • Atatürk’ün ya?amynda ve Cumhuriyetin Kurulu?unda Rumeli izleri • Nüfus Mübadelesinin Türkiye ve Yunanistan’daki kültürel ve ekonomik etkileri B. GÜNCEL KONULAR • Türkiye’de ya?ayan Rumeli kültürünün bugünü ve yaryny • Samsun’un Geli?mesinde Mübadillerin ve di?er Rumeli Türklerinin Katkylary • Samsun ve çevresinde Rumeli kökenlilerin ya?ady?y bölgelerin sorunlary ve çözüm önerileri • Türkiye’de ve Yunanistan’da Mübadile öncesi kalan kültürel varlyklaryn durumu • Balkanlardaki Türk ve Yslam Kültürünün bugünü ve gelece?i • Avrupa Birli?i sürecinin Balkan ülkelerinde ya?ayan Türk-Yslam kültürüne etkileri • Balkanlar’daki siyasal geli?meler ve etkileri KONGRE YÇYN ÖNEMLY TARYHLER 1 Kasym 2008: Kongreye bildiri sunmak isteyen katylymcylaryn bildiri özetlerini ula?tyrmalary için son ba?vuru tarihi (Bildiri özetleri, elektronik posta ile ula?tyrylabilir.) 8 Kasym 2008: Kongre programynyn ve bildiri özetleri içinde bilim kurulunca kongrede sunulmasy uygun görülenlerin internet sitesinde ilan edilmesi KONGREYE KATILIM • Kongreye ?ehir dy?yndan katylanlaryn ula?ym ve barynma giderleri kendilerine ait olacaktyr. Kamu kurulu?larynyn iyi standartlarda misafirhaneleri olanlardan ön rezervasyonlar yapylmy? olup arzuya göre bedeli katylymcy tarafyndan resmi ücret tarifesi üzerinden ödenmek kaydyyla, barynma olana?y sa?lanacaktyr. • Bildiri ile katylan tüm katylymcylaryn, kent içi ula?ymlary ve sabah-ö?le-ak?am yemekleri dernek tarafyndan kar?ylanacaktyr. BYLDYRYLERYN FORMATI • Bildiriler, uluslararasy bilimsel kriterlere uygun biçimde hazyrlanacaktyr. • Kongre syrasynda bildiriler sözlü olarak sunulacaktyr. Bizzat sunulmayan bildiriler kabul edilmeyecektir. • Bildiriler sahipleri, bildirilerini daha sonra hazyrlanacak olan bildiriler kitabynda yer almak üzere yazyly ve CD kopyasy biçiminde kongre syrasynda yürütme kuruluna teslim edeceklerdir. BYLYM KURULU Ondokuzmayys Üniversitesi Tarih Bölümü Ba?kany Prof. Dr. Nedim YPEK ba?kanly?yndaki akademisyenlerden olu?maktadyr. YÜRÜTME KURULU Dernek yönetim kurulu tarafyndan olu?turulacaktyr. YLETY?YM Cep: 0 532 376 99 67 (Akyn ÜNER) E-posta: akinuner@hotmail.com ve vekasap@hotmail.com WEB: www.samsunmubadele.org.tr Ayryca www.facebook.com adresinde “Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Ara?tyrmalary Derne?i” isimli gurup üzerinden ileti?im yürütülecektir. Kongre duyurulary bu adreste sürekli olarak elektronik biçimde yer alacaktyr.
22/11/2008

Sempozyum vb
11 Nisan Balkan Naci Islimyeli "Resimde Müzik" Semineri
11/4/2008
11 Nisan Balkan Naci Islimyeli "Resimde Müzik" Semineri YTU VEKOM VEDAT KOSAL MUZIK UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZI SEMINER: Balkan Naci Islimyeli Resimde Muzik 11 Nisan 2008 Cuma, Saat: 14.00 VEKOM Irtibat: 0212 383 70 70 _ 2702 Ars. Gor. Z. Gulcin Ozkisi www.vekom.yildiz.edu.tr Sanatsal baky? açysynyn kendi deyimi ile "bir ucu Kafkaslara di?er ucu Balkanlara dayanan göçmen genleri"ne dayanabilece?ini dü?ününen 1947 Adapazary do?umlu ressam. http://www.balkannaciislimyeli.com/
11/4/2008

Sempozyum vb
ODTÜ BALKAN TOPLULU?U’NDAN KÜLTÜREL DYYALOG’UN YP UÇLARI
12/4/2008
ODTÜ BALKAN TOPLULU?U’NDAN KÜLTÜREL DYYALOG’UN YP UÇLARI ANKARA(ANKA)- Orta Do?u Teknik Üniversitesi, Balkan Toplulu?u'nun düzenledi?i, “Kültürel Diyalog ve Birlikte Ya?ama ?ekilleri” konulu sempozyum 12 Nisan 2008 tarihinde yapylyyor. Balkan Toplulu?u’nun Balkan Göçmenleri Dayany?ma ve Kültür Derne?i deste?iyle yapaca?y sempozyum, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 13.00 de ba?layacak. Sempozyuma, Doç. Dr. Georg Kraev, Doç. Dr. Yrena Bokova (New Bulgarian University, Sofya) Doç. Dr. Natalia Ra?kova, Doç. Dr. Valentina Ganeva, (Bulgar Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü, Sofya) Dr. Nikolay Nenov (Ruse Tarih Müzesi Müdürü) ve Behrin ?opova (Etnomüzikolog, Ploudiv) konu?macy olarak katylacaklar. Etnik ve post folklorik stereotipler arasyndaki diyalog, Bulgar ve Türk müzisyenleri arasyndaki ili?ki, bayram ortamynda kültürlerarasy de?i?im formlary ve kimlik in?asy, kent mitleri, birlikte ya?amaya dair kültürel pratikler, Kuzeydo?u Bulgaristan’da ya?ayan Türklerin aile merasimi pratikleri ba?lykly konularynyn konu?ulaca?y sempozyum, Türkçe ve Bulgarca yapylacak. (ANKA)
12/4/2008

Sempozyum vb
Birinci Rumeli Nöropsikiyatri Günleri 21-23 Mart 2008 Klassis Resort Hotel, Silivri
21/3/2008
Birinci Rumeli Nöropsikiyatri Günleri 21-23 Mart 2008 Klassis Resort Hotel, Silivri Sayyn Meslekta?larym, 2006 Yyly Haziran ayyndan bu yana Tekirda? ilinde görev yapan Nöroloji ve Psikiyatri uzmany hekimler olarak Tekirda? Nöropsikiyatri Grubu ady altynda, ilimiz dahilinde çevre il ve ilçelerden de katylymyn oldu?u aylyk e?itsel ve sosyal içerikli toplantylar düzenlemekteyiz. Bu arada 2007 yyly Mayys ayynda NÖBYVA ve Tekirda? Tabip Odasynyn kurumsal deste?i ile çevre illerden de katylymyn oldu?u "Birinci Basamakta Nörolojik Hastalyklara Yakla?ym" adly, ba?aryly bir de sempozyum gerçekle?tirilmi?tir. Yl dahilinde yürüyen çaly?malar, grubu biraz daha geni?letip, bölgeye yaymayy akla getirmi? ve Rumeli Nöropsikiyatri Grubu do?mu?tur. Yl bazyndaki grup çaly?malaryna ek olarak bölge dahilinde de hiç de?ilse yylda bir kez bölge dahilindeki illerden birinin öncülü?ünde, nöroloji ve psikiyatrinin örtü?en yüzlerini içine alan sempozyum ?eklinde "Rumeli Nöropsikiyatri Günleri" gündeme gelmi?tir. Tekirda? Nöropsikiyatri Grubu olarak ilkine ön ayak oldu?umuz ve yine NÖBYVA'nin kurumsal deste?i ile gerçekle?ecek olan "Birinci Rumeli Nöropsikiyatri Günleri" ve devamy için de?erli katylym ve katkylarynyza te?ekkür eder, hepinizi saygy ile selamlarym. Düzenleme Kurulu Adyna Dr. Mesrur MERT DÜZENLEME KURULU Dr. Mesrur MERT Dr. Ömer Muharrem TOKSOY Dr. Nurdo?an YAVUZ Dr. Cengiz ERDEN Dr. Levent KOR PROGRAM 21.03.2008 CUMA 14.00-19.00 Otele vary? ve kayyt 19.00-20.00 Açyly? kokteyli 20.00-24.00 Ak?am yeme?i 22.03.2008 CUMARTESY 08.30 Açyly? 08.40-09.05 HAREKET BOZUKLUKLARINDA BAZAL GANGLIA BÖLGESYNE FONKSYYONEL ANATOMYK YAKLA?IM Oturum ba?kanlary: Prof. Dr. Mustafa Erta?, Dr. Mesrur Mert Konu?macy: Doç. Dr. Ha?met Hana?asy 09.05-10.20 HAREKET BOZUKLUKLARINDA GÜNCEL TEDAVY YAKLA?IMLARI Oturum ba?kanlary: Prof. Dr. Sibel Özekmekçi, Doç. Dr. Hulki Forta Konu?macylar: Prof. Dr. S. Özekmekçi Parkinson Hastaly?ynda Erken Evrede Tedavi Doç. Dr. Feriha Özer Parkinson Hastaly?ynda Yleri Evrede Motor Sorunlar ve Tedavileri S. Özekmekçi / F. Özer Olgu Örnekleriyle Non-motor Sorunlardan Psikoz ve Dürtü Kontrol Bozuklu?u 10.20-10.45 Kahve arasy 10.45-12.00 HAREKET BOZUKLUKLARINDA PSYKYYATRYK YAKLA?IM Oturum ba?kanlary: Doç. Dr. Sevim Bayba?, Doç. Dr. Dursun Kyrba? Konu?macylar: Prof. Dr. Engin Eker Doç. Dr. Cengiz Erden 12.00-14.00 Ö?le yeme?i - Satellite Sempozyum 14.00-15.15 UYKUDA HAREKET BOZUKLUKLARI Oturum ba?kanlary: Nurdo?an Yavuz, Doç. Dr. Arif Çelebi Konu?macylar: Prof. Dr. Derya Kaynak Uykuda hareket bozukluklary Prof. Dr. O?uz Erinç Uykuda paroksizmal olaylar ve parasomniler 15.15-15.45 Kahve arasy 15.45-17.00 HAREKET BOZUKLUKLARINDA PSYKYYATRYK TEDAVY YAKLA?IMI Oturum ba?kanlary: Doç. Dr. Baki Arpacy, Dr. Ömer Muharrem Toksoy Konu?macylar: Prof. Dr. Mine Özmen Prof. Dr. Selçuk Candansayar 20.00-24.00 Gala yeme?i 23.03.2008 PAZAR 07.00-12.00 Serbest zaman 12.00 Otelden ayryly? KAYIT ve ÖDEME BYLGYLERY Sempozyum kayyt bedeli: Ki?i ba?y 350 Euro ( KDV dahil ) Kayyt bedeline dahil olan hizmetler: Ho? geldin kokteyli, bir ak?am yeme?i, bir ö?len yeme?i, gala yeme?i, kahve ikramlary, Klassis Resort Otel’de 2 gece konaklama, kongre çantasy ve tüm basyly malzeme Kayyt ba?vuru adresi: NOVITAS Turizm
21/3/2008

Sempozyum vb
Yn?aat Fuary, Hyrvatistan
22/4/2008
22-26.04.2008 Tarihlerinde Tegra Fuary Organizatör Künyesi Zagreb Fair Fuar Ady: TEGRA (GRADITELJSTVO) Fuar Açylymy : International Building Fair Fuar Alany : Zagreb Fair Ülke : Hyrvatistan ?ehir : Zagreb Dönem : 22 - 04 - 2008 / 26 - 04 - 2008 Ürünler :Building Machines | Building Supplies | Building Equipment Bu tarihlerde Türkiye 'den de bazy firmalaryn da katylaca?y in?aatçylyk fuary gerçekle?tirlecektir. detay bilgi için http://www.zv.hr/sajmovi/170/index_en.html
22/4/2008

Sempozyum vb
Uluslararasy Balkan Kongresi
24/4/2008
Uluslararasy Balkan Kongresi Uluslararasy Balkan Kongresi “Balkan Milletleri Arasynda Etkile?im” 24-26 Nisan 2008 / Tekirda? Balkan ülkeleri arasynda etkile?imin artyrylmasy, siyasi, ekonomik ve kültürel i? birli?i konusundaki mevcut durumlarynyn tespiti ve gerek ulusal gerek uluslararasy boyutta uygulanabilecek yeni temalaryn ortaya konabilmesi amacyyla düzenlenmektedir. Bu kongre TASAM, Tekirda? Valili?i ve Do?u-Baty Trakya Belediyeler Birli?i (TRAKYAKENT) i? birli?i ile planlanmaktadyr. INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS “Interaction Among the Balkan Nations” 24-26 April 2008, Tekirda? The Congress will be organized in order to develop interaction among the Balkan countries, determine the existing conditions in political, economic and cultural cooperation and define new subjects which can be implemented both at the national and international levels. This congress is planned by the cooperation of TASAM, Tekirda? Governorship and East-West Thrace Municipal Union (TRAKYAKENT). 24.4.2008
24/4/2008

Sempozyum vb
Çaginin Siradisi Yazari ve Eseri:Uluslararasi Evliya Çelebi ve Seyahatname Sempozyumu 3-5 Nisan 2008
3/4/2008
Çaginin Siradisi Yazari ve Eseri: Uluslararasi Evliya Çelebi ve Seyahatname Sempozyumu 3-5 Nisan 2008 Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyati Merkezi PROGRAM 3 Nisan 2008, Persembe Yer: Mithat Çoruh Salonu - Bilkent 1. Gün 09:00 - 09:30 Kayit Açis Konusmalari: 09.30 - 09.45 Prof. Dr. Ihsan Dogramaci 09.45 - 10.00 Prof. Dr. Halil Inalcik 10.00 - 10.15 Prof. Dr. Metin And 10.15 - 10.30 Prof. Talât Halman I. Oturum: 10.30-12.00 Oturum Baskanlari: Hilmi Yavuz - Mehmet Kalpakli 10:30 -11.00 Robert Dankoff "Ayip Degil !" 11:00 -11.30 Pierre MacKay "Separating Truth and Fantasy in Evliya's accounts of his journeys: Some examples from Book 8" 11:30-12.00 Yücel Dagli "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ndeki Istanbul Esnaf Alayi" 12:00 -14:00 Ögle yemegi II. Oturum: 14:00-15:30 Yer: IISBF C Blok Amfi Oturum Baskani: Filiz Yenisehirlioglu 14:00-14:10 Enis Batur'un Açis konusmasi 14.10-14.30 Feridun Emecen "Askeri Dönüsüm Çaginda Evliya Çelebi ve Atesli Silahlar" 14:30-14.50 Musa Duman "Seyahatname'deki Harekeli Yazilar Üzerine" 14.50-15:10 Slobodan Ilic "Evliya Çelebi'nin Bati Balkanlar Yolculugu: Günümüze Kadar Yapilan Yayinlara Elestirel Bir Bakis" 15:10-15.30 Machiel Kiel "Forty Years with Evliya Çelebi Through the Balkans: A personal account of Machiel Kiel" 15.30-16.00 Ara (Çay/Kahve) III. Oturum: 16:00-17:40 Oturum Baskani: Özer Ergenç 16.00-16.20 Mehmet Tütüncü "Kaybolan Kitabeler ve Güvenilir Bir Kaynak Olarak Seyahatname" 16:20-16.40 Ibrahim Sezgin "Evliya Çelebi'nin Gelibolu Üzerine Verdigi Bilgilerin Arsiv Belgeleri ile Karsilastirilmasi" 16.40-17.00 Özge Öztekin "Evliya Çelebi'nin Antalya ve Çevresi Için Yazdiklarini Kültür Tarihi Okumalariyla Yeniden Yorumlamak" 17.00-17.20 Ferah Hüseynova "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Demirkapi Derbendi" 17.20 -17.40 Mustafa Tupev "Ayintâb in the Description of Evliya Çelebi" ======================================================================= 20.00'de Gülsin Onay'in Bilkent Üniversitesinin kurucusu Profesör Ihsan Dogramaci'nin onuruna verecegi Piyano Resitali - Bilkent Üniversitesi Konser Salonu 4 Nisan 2008, Cuma 2. Gün IISBF C Blok Amfi IV. Oturum: 09:00-10:30 Oturum Baskani: Osman Horata 09:00-09:20 Mine Mengi "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Bir Üslûp Özelligi Olarak Türler Arasilik" 09:20-09.40 M. Gül Akmaz "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Söz, Düsünce ve Yazi Aktarimi" 09:40-10:10 Sabri Koz "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Türk Halk Siiri" 10.10-10.30 Fatih Kemik "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ndeki Halk Etimolojisi Örnekleri" 10:30-11:00 Ara (Çay/Kahve) V. Oturum: 11:00-12:30 Oturum Baskani: Tulga Ocak 11:00-11:20 Seyit Ali Kahraman "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Kaleme Alinis Serüveni" 11:20-11:40 Muhittin Açik "Ikdam Gazetesinde Nesredilmekte Iken Evliya Çelebi Seyahatname'sine Muzir Olarak Bakilmasi" 11:40-12:00 Fikret Saricaoglu "Melek Ahmed Pasa'li Evliya Çelebi" 12.00-12.20 Mary Isin "Evliya Çelebi'nin Diliyle Resimledigi 17. Yüzyil Yiyecek Manzaralari" 12:30-14:00 Ögle yemegi VI. Oturum: 14:00-15.30 Oturum Baskani: Suavi Aydin 14:00-14:20 Jean Louis Bacqué-Grammont "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Büyü ve Sihir" 14:20-14:40 Hendrik Boeschoten "Evliya Çelebi'nin Gerçekçilik Perdesi" 14.40-15:00 Mehmet Aydin "Seyahatname'de Yaziciogullari ile Ilgili Bilgiler Üzerine" 15.00-15.20 Zafer Önler "Evliya Çelebi'de Çesitli Hastaliklara Iliskin Gözlemler" 15.30-16.00 ara (Çay/Kahve) VII. Oturum: 16:30-18.00 Oturum Baskani: Laurent Mignon 16:30-16:50 Claudia Roemer "German religious and Other Texts in Arabic Letters (c.1588) as Compared to Evliya's German Samples" 16.50-17.10 Gisela P. Eisl "Evliya Çelebi'ye Göre Kudüs Evliyalari" 17.10-17.30 Nurettin Gemici "Evliya Çelebi'nin Hac Ziyareti ve Seyahatname'sinin Hac Bölümüne Kaynaklik Etmesi Bakimindan Menzilatü'l-Hacc ve Menasikatü'l-Hacc Kitaplari" 17.30-18.00 Ersu Pekin "Evliya Çelebi Müzik Degisiminin Neresinde?" ======================================================================= 20.00'de Gül-i zâr Türk Müzigi Toplulugunun Seyahatname'de geçen çalgi ve makamlardan bir seçki ile sunacagi Klasik Türk Müzigi Konseri - Bilkent Konser Salonunda ======================================================================= 5 Nisan 2008, Cumartesi 3. Gün IISBF C Blok Amfi VIII. Oturum: 09:00-10:30 Oturum Baskani: Cem Dilçin 09:00-09:20 Caroline Finkel "In the hoofprints of Evliya Çelebi: from the page to the patika" 09:20-09:40 Tansu Açik "Evliya Çelebi'de Yunan Roma Dünyasi" 09.40-10.00 Claus Schönig "Evliya Çelebi'de Mogollara Dair" 10:00-10:20 Mehmet Aydin "Seyahatname'ye Göre Istanbul'daki Gayr-i Müslimlerin Sosyal ve Dini Durumu" 10:30-11:00 Ara (Çay/Kahve) IX. Oturum: 11:00-12:30 Oturum Baskani: Oktay Özel 11:00-11:20 Arzu Erekli "Seyahatname'de Ötekine Bakis" 11:20-11:40 Günil Özlem Ayaydin Cebe "Bir Anlatim Ustasi Seyyahla Asirlar Arasi Seyahat" 11.40-12.00 Alphan Akgül "Evliya Çelebi'nin Üslubunun Günümüz Yazarlarindan Ihsan Oktay Anar'in Romanlarinda Yeniden Üretimi" 12.00-12.30 Nuran Tezcan "17. Yüzyil Osmanli Türk Edebiyati ve Seyahatname" Kapanis 12.45'te Beypazari gezisi Beypazari Belediye Baskani Mansur Yavas'in misafiri olarak Evliya Çelebi'nin Verdigi Bilgilerin izlerinde Beypazari Gezisi ve aksam yemegi.
3/4/2008

Sempozyum vb
Uluslararasi Balkan Paneli,
8/4/2006
Uluslararasi Balkan Paneli, 8-10 Nisan 2006, Izmir Izmir, Uluslararasi Balkan Paneli'ne ev sahipligi yapacak Rifat Sait / Izmir Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Dünya Gazetesi 20 Mart 2006 8-10 Nisan 2006 tarihleri arasinda Izmir'de yapilacak olan ve bu yil 3.sü gerçeklestirilecek Uluslararasi Balkan Paneli'ne 9 Balkan ülkesinden 22'si panelist, 22'si basin mensubu olmak üzere toplam 44 davetli katilacak. TC Kültür ve Turizm Bakanligi, Izmir Ticaret Odasi, Ege Bölgesi Sanayi Odasi, Izmir Esnaf Odalari Birligi, Izmir Narlidere Belediyesi, Istanbul Bayrampasa Belediyesi, Ege Ihracatçi Birlikleri, Salihli Ticaret Odasi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin maddi destekleri, Izmir Valiligi ve Izmir Büyüksehir Belediyesi'nin himayelerinde yapilacak paneli, Izmir Balkan Dernekleri Federasyonu organize ediyor. Geleneksel hale gelen panellerin ilki 2003 yilinda, ikincisi 2004 yilinda Izmir'de gerçeklesmisti. Amaç, bu panellerin her sene bir Balkan ülkesinde geleneksel olarak yapilmasi. Türkiye'nin Balkan ülkeleri ile ticari, turizm iliskilerinin artirilmasini ve isbirligi saglanmasini amaçlayan panel organizasyonunda konu ile ilgili bildiriler de sunulacak. Panelle ilgili her türlü bilgi Balkan Federasyonu'nun http://izbaldef.sitemynet.com web adresinden ögrenilebilir. Balkan ülkeleri ile çok yakin tarihi, siyasi, ticari ve kültürel baglarimiz var. Bu yüzden de Balkan ülkeleri Türkiye için çok önem arz ediyor. Uluslararasi ticarette en önemli avantaj lojistik, navlun ve nakliye giderlerinin düsük olmasi. Iste bu yüzden uluslararasi ticaret için Balkanlar biçilmis kaftandir. Çünkü Türkiye'ye mesafe olarak yakinliklari bir avantajdir. Balkanlar ile ticarette bir diger avantaj, pek çok Balkan ülkesinde Türk kökenli hemsehrilerimizin yasamasi, milletvekili, belediye baskani ve hatta bakan olmasi. AB'ye girecek olan Bulgaristan'da bir basbakan yardimcisi ve iki de bakanimiz var. Bulgaristan'da Türkler'in ülke genelindeki meclis üyesi sayisi Bulgarlar'dan fazla. Keza, Kosova'da 3 milletvekilimiz, bir bakan yardimcimiz, Makedonya'da ve Bati Trakya'da milletvekillerimiz var. Bu, bazi prosedürlerin kolaylasmasi demek. Ayrica buralardaki Türk nüfusu, Türk mallarina talep olusturabilir. Balkan ülkelerinin genel dis ticaret yapilarina baktigimizda; özellikle 1990'li yillardan sonra Balkan ülkelerinin Türkiye için cazip pazarlar oldugunu görüyoruz. 2001 yilinda uygulanmaya baslayan "Komsu ve Çevre Ülkelerle Ticareti Gelistirme Stratejisi" neticesinde komsu ülkelerle olan ihracatimiz 2003 yili sonu itibari ile yüzde 60.4 artti. Balkan ülkelerindeki toplam nüfus 67 milyon kisi. Bu da bizim için 67 milyonluk bir pazar demek oluyor. Yillik büyüme hizlari yüzde 5 civarinda olan Balkan ülkelerinin toplam GSYIH'si 315 milyon dolar seviyelerinde. Balkan ülkelerinin ortalama kisi basina milli gelirleri ise 4.463 dolar. Balkan ülkelerinin toplam ithalati 100 milyar dolar civarinda. Toplam ihracatlari ise 50 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'nin Balkan ülkelerine yaptigi yillik ihracat 3 milyar dolar düzeyindedir. Ithalatimiz ise 2.2 milyar dolar. Balkan ülkelerinden en fazla ihracat yaptigimiz ülkeler Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan olarak gözükmektedir. 8 Nisan Cumartesi günü Izmir-Konak Sabanci Kültür Merkezi'nde baslayacak panelin Izmir ve Türkiye için olumlu sonuçlar dogurmasini bekliyor, Balkan ülkelerinde is yapmak isteyen isadami ve sanayicilerimizi aramizda görmek istiyoruz. ..
8/4/2006

Sempozyum vb
Romanya Kraliçesi Mary Istanbul'da Sempozyum ve Foto?raf Sergisi
6/3/2008
Romanya Kraliçesi Mary Istanbul'da Romanya Kraliçesi Mary Istanbul'da 06.03.2008, Sala de conferinte a Rectoratului Universitatii Bosforului/ Bo?azici Universitesi Rektörlük Konferans Salonu, 34342 Bebek Dimitrie Cantemir Romen Kültür Enstitüsü, Bo?aziçi Üniversitesi Yabancy Diller Yüksek Okulu ve Bo?aziçi Üniversitesi Tarih Bölümü i?birli?iyle düzenlenen Romanya Kraliçesi Mary Istanbul'da Sempozyum ve Foto?raf Sergisi'ne davet etmekten kyvanç duyar. Sempozyum Inglizce olaçaktyr. Program 17:00 - 17:20 Opening speeches Prof.Dr. Ay?e SOYSAL, Rector, Bo?aziçi University, Istanbul Prof.Dr. Mihai MAXIM, Director, Dimitrie Cantemir Romanian Cultural Institute-Istanbul 17:20 - 17:50 HRH Princess MARGARETA of Romania & HRH Prince RADU of Romania, Queen Mary of Romania: A Portrait 17:50 - 18:10 Prof.Dr. John FREELY, Bo?aziçi University Istanbul and Bo?aziçi University (Robert College) in the interwar period 18:10- 18:30 Dr. Narcis Dorin ION, Director, The Bran Castle Museum The Bran Castle – a Residence of Queen Mary of Romania 18:30- 18:45 Silvana RACHIERU, PhD Candidate, Deputy Director, Dimitrie Cantemir Romanian Cultural Institute-Istanbul Book presentation: Residences and Families of the Nobilities in Romania, Narcis Dorin Ion (ed.) 18:45- 19:00 Discussions Syraselviler Cad., 55, Taksim, Beyo?lu, 34433, Istanbul Tel. & Faks: 00 90 212.292.43.45 E-mail: icr.istanbul@icr.ro; icr.istanbul@gmail.com 6.3.2008
6/3/2008

 
Nutuk (Sesli ve Görsel)
 
Etkinlik Takvimi
, 2021
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
 
 
 
 
Copyright Aralık 2002 © balkanpazar.org
tasarım ve uygulama Artgrafi.net