Anasayfa   İletişim  
Reklam  
   
 
 
   
Google
   
   
    
 
 

 
 
 
 
Sergi
Çevre Zamany karikatür sergisi Kyrcaali
26/5/2008
Çevre Zamany karikatür sergisi Kyrcaali Avrupa’da çok ünlü karikatürcüler olan Ystanbullu Muhittin Köpo?lu ve Burhanedin Ardagil, 59 eseriyle Kyrcaali Sanat Galerisine konuk oldular. Sergi, Kyrcaali Belediyesinin yardymlaryyla bu ak?am saat 18.00’de açylyyor. Karikatürlerin büyük bir kysmy renkli, yeni ggrafik ve görsel tekniklerle dolu, günümüz medyasynda sunulmaya hazyr ve reklâm posterleri, kitapçyklary vb. malzemeler yapylabilir durumdadyr. Yki ressam da, neredeyse bütün Avrupa Ba?kentlerinden ödüller almy? ve dünyanyn en büyük medyalarynda yer almy?lardyr. Birçok kez birlikte çaly?yp ayny konu üzerine “ ikili baky? ” uygulamy?lar ve küresel ysynma, dünya politikasy, spor, modern bir sava? olan etki alany, siyaset liderlerinin tipolojisi sorunlary üzerine e?lenceli polemikler yaratmy?lardyr. Sergide Margaret Taçyr, Todor Jivkov, Osama Ben Laden, Çarli Çaplin vb. portreler sunulmaktadyr. Burhanedin Ardagil Kyrcaali do?umlu ve 1989 yylyna kadar burada çaly?my?tyr. Sanat galerisinin fonuna 33 eser byrakyyor ve bu yyl Kasym ayynda gerçekle?ecek olan Kyrcaali Gününün nedeniyle ?ehre ba?y?larla birlikte özel bir sunum daha gerçekle?tirmeyi planlyyor. Yabancy misafirlere ve genç sanatçylara kolaylyk için yapylacak ba?y? Dyjdovnitsa Köyündeki sanat galerisinde muhafaza edilecektir. kardjali.bg
26/5/2008

Sergi
Üsküp'teki Osmanly eserleri Ystanbul'da
24/5/2008
Üsküp'teki Osmanly eserleri Ystanbul'da Üsküp ?ehir Müzesi'nin giri?imiyle 18 ile 31 Mayys tarihleri arasynda Ystanbul'un Ayasofya Müzesinde "Üsküp'te 15 ve 16. yüzyyllara ait Osmanly yapylary ve dekoratif plastikleri" sergisi açylacak. Üsküp ?ehir Müzesinde Uzman olarak çaly?an Dragitsa Jivkova ve Mimar Yasminka Namiçeva'nyn hazyrlayyp sunaca?y sergide Üsküp ?ehir Müzesi çaly?anlary ve Müdürü Yovan ?urbanovski de hazyr bulunacak. Üsküp ?ehir Müzesi ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanly?ynyn deste?i ve TYKA'nyn yardymlaryyla gerçekle?tirilecek serginin 13 gün açyk kalaca?yny ifade eden Dragitsa Jivkova, Üsküp'ün çok zengin bir mimariye sahip olan bir ?ehir oldu?unu ifade etti. Sergide Üsküp'te 15 ile 16. yüzyyllary arasynda in?a edilen dini ve di?er yapylaryn yer alaca?yny vurgulayan JYvkova, "Üsküp'teki tarihi miras Roma Ymparatorlu?undan ba?layarak, Osmanly Ymparatorlu?una kadar uzanan bir tarihi geçmi?e sahiptir. 14. yüzyyl sonlaryna do?ru Üsküp'te Osmanly etkileri neticesinde, sanatsal ve mimari de?erleri dahil olmak üzere, genel ya?ama akseden yeni süreç ve standartlar olu?turulmaya ba?lamy?tyr. O dönemlerde ?ehir çok daha geni? bir alana yayylmaya ba?lyyor. Günümüzdeki Serava deresi ve Üsküp Türk Çar?ysy'nyn bulundu?u bölgelerde ahalinin dini inançlaryny yerine getirebilmesi için in?a edilen cami, mescit, türbelerin yany syra yine ahalinin sosyal, toplumsal ve ticari ihtiyaçlaryny kar?ylamak için kervansaray, bedesten, han, hamamlar ve çar?y, pazar gibi özel yapylar in?a edilmi?tir. Osmanly mimarisinin büyük bir kysmynda dini ve sosyal yapylarda kavis ve kubbe olmak üzere livan ve mukarnas adly iki önemli dekoratif teknik kullanylmy?tyr. Ystanbul'daki sergimizde Üsküp'teki dini ve sosyal mimarisini 25 panoda tanytaca?yz" dedi.
24/5/2008

Sergi
Bary? Karamuço Foto?raf Sergisi, Prizren, Kosova
7/4/2008
Kosovaly foto?raf sanatçysy Bary? Karamuço açty?y ilk foto?raf sergisiyle sanatseverlerin büyük be?enisini toplady. Prizrenli Bary? Karamuço, açty?y ilk foto?raf sergisiyle sanatseverlerin büyük be?enisini toplady. 2007 yylynda Ystanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi foto?raf bölümünden mezun olan Bary? Karamuço, "Sosyalizm Kokan Yerler" adly sergiye 50 kadar eseriyle katyldy. Pri?tine Sanat Galerisi'nde açylan sergide Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve Syrbistan'yn ba?kentlerinde çekilmi? foto?raflar yer aldy. Binalar ve insanlaryn ana tema olarak gösterildi?i siyah beyaz foto?raflarda, balkanlaryn bir dönemini olu?turan sosyalizmin, Avrupa'nyn niteledi?i gibi bir öcü olmady?y,sadece zamana ayak uyduramayarak tarihe kary?ty?y anlatylyyor.Sergi ile ilgili olarak yapty?y açyklamada Bary? Karamuço,geçmi? döneme ait yapytlary kastederek, bunlara sahip çykylmasynyn gerekli oldu?unu, gençlerin de geçmi?lerine sahip çykmalarynyn gereklili?ine i?aret etti."Komunizim" lafynyn ötekile?tirilmesiyle ilgili bir sorun ya?andy?yny belirten foto?rafçy Bary? Karamuço,"aslynda bu döneme ait yapytlar, babalarymyz dedelerimizden miras kalan bir olgudur" ?eklinde konu?tu. Sergide te?hir edilen foto?raflar ele?tirmenler tarafyndan sanatsal açydan tam not aldy.
7/4/2008

Sergi
Sinan’a Saygy Sergisi
5/4/2008
Sinan’a Saygy Projesi Çevre ve Kültür De?erlerini Koruma ve Tanytma Vakfy (ÇEKÜL), Mimar Sinan’yn eserlerine kar?y farkyndalyk kazandyrmak amacyyla “Sinan ve ya?am”, “Korunamayan Sinan” ve “Kubbelerin Mimary” adly 3 kategoride foto?raf yary?masy düzenledi. 15 Aralyk 2007- 28 ?ubat 2008 tarihleri arasynda düzenlene Balkanlar'dan ?am'a Sinan'yn eserlerinin foto?raflandy?y yary?ma sonuçlandy, tüm katylymcylaryn foto?raflary 6 Nisan' a kadar Ayasofya' da sergilenecek..izlenmeye de?er bir sergi...etkinli?in resmi web sitesi a?a?yda!!! Sinan'a Saygy http://www.sinanasaygi.com/
5/4/2008

 
Nutuk (Sesli ve Görsel)
 
Etkinlik Takvimi
, 2021
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
 
 
 
 
Copyright Aralık 2002 © balkanpazar.org
tasarım ve uygulama Artgrafi.net