Anasayfa   İletişim  
Reklam  
   
 
 
   
Google
   
   
    
 
 

 
 
 
 
Tiyatro
Romen tiyatro günleri
26/5/2008
26-28.05.2008 Romen tiyatro günleri 26.05.2008 - 28.05.2008, Muammer Karaca Tiyatrosu, Ystiklal Caddesi Muammer Karaca Çykmazy No:3 Galatasaray, ora/saat 20.00 Romen Tiyatro Günleri ady altynda, Romanya’daki Elvira Godeanu Târgu Jiu Tiyatrosu toplulu?u iki gösteri sunacak. Muammer Karaca Tiyatrosu sahnesinde, Romen aktörler Bosna’daki bir sava? alanyna benzeyen kadyn (yazan Matei Visniec, yönetmen Radu Olăreanu) ve Balera (yazan Achille Roselletti) oyunlaryny sergileyecek. II. Romen Tiyatro Günleri, Istanbul Romen Dayany?ma Derne?i Bosphorus Sanat ve Yletisim Studyosunun inisiyatif organizasyonu olarak bu sene Romen Kültür Merkezinin yardymlaryyla gerçeklesmektedir. 1993’te kurulan Elvira Godeanu Târgu Jiu Tiyatrosu -müdür aktör Marian Negrescu - ikinci kez Ystanbul’a geliyor. Bosna’daki bir sava? alanyna benzeyen kadyn - eserleri en çok çevrilen ça?das Romen oyun yazary MATEY VYSNYEC’in derinlikli bir oyunu - 26 Mayys saat 20.00 ve Balera- Ytalya’nyn tarihine dans ve müzikli, sözsüz bir yolculuk - 28 Mayys saaat 20.00. Giri? ücretsizdir ve Türkçe altyazylydyr.
26/5/2008

Tiyatro
Kyrcaali “Kadriye Latifova” Devlet Müzik ve Dram Tiyatrosu
26/5/2008
Kyrcaali “Kadriye Latifova” Devlet Müzik ve Dram Tiyatrosu salonunda 26 Mayys 2008 saat 19,30 da “Hürrem Sultan” piyesinin prömiyeri yapylacak. Piyes tiyatro müdürü Orhan Tair ile dramaturg Fehim Horozov tarafyndan yazyldy. Piyesin yazylmasy için Orhan Asena, Kolin Falkoner, Prof. Branko Samarciç ve Pavel Zagrebelni’nin tekstleri kullanyldy. Bulgaristan’da ilk defa bu denli kapsamly proje üç farkly yönetmen tarafyndan sahneye konuluyor. Piyesin yönetmenli?ini Bulgaristan tarafyndan Orhan Tair, Ukrayna’dan Nikolay Kravçenko ve Türkiye tarafyndan Selim Gürata üstleniyor. Kostüm kreatörleri ise Ukraynaly Olena Vidyanina ve Türkiye’den Gülhan Kyrçova. Sahne tasarymyny ise Larisa Nagorskaya’nyn imzasyny ta?yyacak. Ba?rolleri Ukraynaly Yrina Bençivenga ve Türkiye’den Selim Gürata payla?acak. “Hürrem Sultan” piyesi ünlü sanatçymyz Kadriye Latifova’nyn do?umunun 80. Yyldönümü ve Türk tiyatrosunun kurulu?unun 5. Yyldönümü münasebetiyle düzenlenen Sanat Haftasy çerçevesinde yer alyyor. SANATLAR HAFTASININ PROGRAMI 26.05.2008 1- Kadriye Latifova heykelinin açyly?y Saat: 19.00 Yer : Tiyatro Salonu 2- Kyrcaali “ Kadriye Latifova” tiyatrosunun “Hürrem Sultan” piyesinin prömiyeri Saat: 19.30 Yer: Tiyatro Salonu 27.05.2008 - Oyunculuk ustaly?y konulu ders sunumu Hoca: Lemi Belgin Saat: 11.00 Yer: Prova Salonu - Kyrcaali “Dimityr Dimov” Dram ve Kukla Tiyatrosu'nun- “Ola?anüstü Haller” piyesinin temsili Saat: 19.00 Yer: Tiyatro Salonu 29.06.2008 - Antik Trakya bölgesi “Perperikon” ziyareti Hareket Saati: 11.00 Hareket Yeri: Tiyatro Otoparky - “Teklif” ve “Ayy”, Yazan: A. P. Çehov - Nikolaev Rus Drama Tiyatrosu Prömiyeri Saat: 19. 00 Yer: Tiyatro Salonu 29.05.2008 - “Eskici Dükkany”, Yazan: Orhan Kemal - Antalya Devlet Tiyatrosu Prömiyeri Saat: 19.00 Yer: Tiyatro Salonu 30.05.2008 - Kadriye Latifova'nyn hayatyny ve sanatyny anlatan belgesel film ve DMDT “Kadriye Latifova”nyn konser programy Saat: 19.00 Yer: Tiyatro Salonu 31.05.2008 “ Vakali ” müzik dans grubunun temsili Saat: 19.00 Yer: Tiyatro Salonu Kyrcaali haber
26/5/2008

Tiyatro
Albay Ku?
9/5/2008
Albay Ku? tarih : 09.05.2008 20:30:00 - 30.05.2008 20:30:00 mekan : Megaplex Tiyatro bilet fiyatlaryTam: 17,00 YTL Ö?renci: 12,00 YTL ön bilgietkinlik hakkynda bilgiAlbay Ku? Tiyatroadam’la delili?in synyrlarynda... Sanatyn izleyiciyle birebir, do?rudan ve canly bir ili?ki kurdu?u alandyr tiyatro. Gerçek, bir hayalle anlatylyr izleyiciye. Oyuncular, onlary bu hayalin içine alyp, istedi?i yere götürmek ister. Tiyatroadam da böyle zor bir alanda kar?ymyza çykyyor. 2007 Kasym’ynda bir araya gelen, süpervizörlü?ünü Serdar Akar’yn yapty?y Tiyatroadam; Ali Kil, Deniz Özmen, Burak Dur, A?kyn ?enol, Ayça Aykut, Sarp Akkaya, Fatih Koyuno?lu ve Ferit Kaya’nyn olu?turdu?u bir oyuncu grubuyla hayat buluyor. Grup, Bulgar yazar Hristo Boytchev’in bol ödüllü oyunu “Albayku?” izleyiciye ho? bir tiyatro izleme zevki tattyryyor. Son birkaç yyldyr, de?i?ik ülkelerde sykça sahnelenmi? ve kapaly gi?e oynayan oyun, iç içe geçmi? kültürlerin vatany Balkan Yarymadasy'nda geçiyor. Hiçbir ?eyin olmady?y, manastyrdan bozma bir psikiyatri klini?inde, kaderlerine terkedilmi? alty deli, yine onlar kadar ilginç bir doktorun etrafynda geli?en hikaye, bir sabah manastyryn bahçesine gökten bir sandyk dü?en bir sandykla devam ediyor. Akyl sahiplerinin ba?aramady?y bir arada ya?ayabilme durumunun, delilerce ba?arylmasynyn trajikomik öyküsünü merak ediyorsanyz, Tiyatroadam sizi de bu hayalin içine davet ediyor. ALBAYKU? Yazan: Hristo Boytchev Çeviren: Ninal Geyran Kolda? Yöneten: Murat Karasu Süpervizör: Serdar Akar Oyuncular: Ali Kil, Deniz Özmen, Burak Dur, A?kyn ?enol, Ayça Aykut, Sarp Akkaya, Fatih Koyuno?lu, Ferit Kaya www.tiyatroadam.com
9/5/2008

Tiyatro
‘Albay Ku?’ sahnede
18/4/2008
Cumhuriyet 15.04.2008 ‘Albay Ku?’ sahnede Kültür Servisi - Tiyatroadam’yn yeni oyunu Albay Ku? cuma saat 20.30’da Cevahir Megaplex Tiyatro Salonu’nda ve pazartesi saat 20.30’da Oyun Atölyesi’nde sahneleniyor. Balkan Yarymadasy‘nda akyllylaryn ba?aramady?y ‘bir arada ya?ayabilme durumu’ nun delilerce ba?arylmasyny anlatan oyunu Hristo Boytchev yazdy , Nihal Geyran Kolda? dilimize aktardy . Murat Karasu’ nun yönetmenli?ini yapty?y oyunda Ali Kil, Deniz Özmen, Burak Dur ve A?kyn ?enol rol alyyor. Ylk Türkçe kitap Sefa Kaplan Atina Üniversitesi ö?retim üyesi Herkül Millas’yn ba?kanly?ynda Aydyn Bostancy, Dimos Ya?cyo?lu, Evren Dede, Koray Hasan ve Tuncay Balta tarafyndan hazyrlanan ders kitaby, Yunan E?itim Bakanly?y’nyn onayyny bekliyor. Baty Trakya Türkleri tarafyndan be?enilen kitabyn Yunanlylar tarafyndan nasyl kar?ylanaca?y ?imdilik meçhul. Herkül Millas, kitabyn azynlyklar üzerinden politika yapan iki tarafy da rahatsyz edebilece?ini söyledi. Avrupa Birli?i’nin deste?iyle hazyrlanan kitap onaylanyrsa, Yunanistan’da ilk kez Türk azynlyk kendi kitabyny okuyacak. Kitapta, her iki taraftaki fanatikleri rahatsyz edecek unsurlaryn yer aldy?yny belirten Millas ?u noktalara dikkat çekti: Kitapta bol bol Yunan ve Türk bayraklary göstermiyoruz. Kitapta açykça Baty Trakya Türklerinden söz ediyoruz. Bu bazy Yunanlylar’da panik havasy yaratabilir. Kitapta "Baty Trakya Türk Azynly?y" lafy geçmiyor. Türkiye, bunu "kötü niyet" kanyty olarak de?erlendirebilir. Foto?raf ve çizimlerde bölgede ya?ayan ba?y örtülü kadynlar görünüyor. Kimileri için bu Atatürk devrimlerinden uzakla?ma anlamyna gelebilir. Ystanbul Rumlarynyn Baty Trakya Türklerinin kitabyny hazyrlayanlar arasynda yer almasy memnuniyet yarataca?y gibi, "yabancy vesayeti" olarak algylayanlary üzecektir.
18/4/2008

 
Nutuk (Sesli ve Görsel)
 
Etkinlik Takvimi
, 2021
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
 
 
 
 
Copyright Aralık 2002 © balkanpazar.org
tasarım ve uygulama Artgrafi.net