Anasayfa   İletişim  
Reklam  
   
 
 
   
Google
   
   
    
 
 

 
 
 
 

Slovenya: Sahili St. Tropez kadar güzel köy evleri birer çiçek bahçesi


Sahili St. Tropez kadar güzel köy evleri birer çiçek bahçesi 1 Eylül 2008
Hürriyet

Mesude ER?AN

Bahçelievler Medikal Park Hastanesi’nin ba?hekimi Dr. Rüya Saidali ?i?man (43), "seyahat benim için tutku" diyor. Babasy Irakly, annesi Türk oldu?u için çocuklu?u boyunca iki ülke arasynda mekik dokumu?. Seyahati seven ailesiyle birçok ülkeyi gezmi?. Ya?y ilerledikçe aile seyahatlerinin yerini arkada?larla veya yalnyz yapylanlar almy?. Tatillerde tek ?ehre saplanmak yerine seyyahly?y tercih ediyor. 35’in üzerinde ülke görmü?. 20 yyllyk doktor Dr. ?i?man, Slovenya gezisini anlatty.

Gitti?im ülkelerin, ?ehirlerin önce kültürünü, halkyny tanymaya çaly?yyorum. Mutlaka merkezi bir yerde kafeye oturup, kahvemi yudumlarken insanlary gözlemlerim. Arkeolojiye özel merakym var. Arkeolojik zenginlikleri görmeye çaly?yyorum. Müzeleri ziyaret etmeden dönmem. Körlemesine gitmem hiçbir yere, kitap, rehber, internet üzerinden ara?tyrmalarymy yaparym. Önceliklerilerimi belirlerim. Tatilde lüks aramyyorum. Ancak salgyn riski bulunan, örne?in Afrika ülkelerine gitti?imde belli lüks ?art.

Özel meraklarymdan biri eski kapylary bulmak, foto?raflamak. Çocuklu?umda Irakly, sanatçy bir akrabam sevdirmi?ti kapylary. Çok eski bir evin kapysyny satyn almy?, yeni evine ta?ymy?ty. Bir ba?ka eski kapydan da yemek masasy yapmy?ty. Kapylaryn birer öyküsü vardy ve etkilenmi?tim. Kula?ymda kalan hikayeler daha ileri ya?larymda kapylaryn pe?ine dü?meme zemin hazyrlady. Artyk nereye gidersem gideyim, en eski sokaklara dalyyor, ilgimi çekecek kapylary buluyor ve foto?raflyyorum.

TÜM ÜLKEYY OTOMOBYLLE DÖRT GÜNDE GEZEBYLYRSYNYZ

Karde?im üniversite okumak için Slovenya’yy tercih etti. Onun yanyna gide gele sevdim, çok aly?tym. Yakla?yk 20 kez gittim. Yugoslavya’nyn en zengin bölgesiydi, Tito’nun ölümünden sonra federasyondan ilk ayrylan Slovenya oldu. Alp da?larynyn ortasyndaki bu küçük ülke çok modern, güzel, müreffeh. Öte yandan da ?atolaryyla bir masal ülkesi. Ytalya ve Almanya’ya synyr oldu?undan her iki kültürün etkisi var. Slovence’nin yany syra Ytalyanca ve Almanca konu?an çok.

Otomobil kiralayyp bir haftada bütün ülkeyi gezmek mümkün. Yyi bir planlamayla turu dört günde bitirebilirsiniz. Otobanlary, metrolary, trenleri gayet iyi durumda. Güvenli bir ülke, suç orany çok az. Ko?turmaca yok, dingin. Hatta bu sakinlik Türkiye’nin büyük kentlerinin temposuna aly?anlary sykabilir bile. Kyrsaldaki bütün evlerden saksy saksy çiçek sarkyyor. ?ehirlerde bile meyve a?açlary o kadar çok ki... Her yerde adaklar için yapylmy? ?apeller var. Avrupa’nyn ortasyndaki Slovenya’nyn bazy gelenekleri bize benziyor. Örne?in eve girerken ayakkaby çykarylyyor. Aile ili?kileri di?er Avrupa ülkelerine göre daha sycak. Birbirlerine gidip, geliyorlar. Genel olarak sakin ve a?yry kibar insanlar. Kültür düzeyleri çok yüksek.

PROTEOS, AVRUPA’NIN EN BÜYÜK MA?ARASINDA YA?IYOR

Slovenya’nyn yazy ve ky?y ayry güzel. Yki sözcükle anlatmak gerekse, masal ülkesi ve ye?illik derim. ?ehirde bile "ceylan çykabilir" ?eklindeki uyary levhalaryna rastlyyorsunuz. Uçsuz, buçaksyz do?asyndan ilham alan ve bunu tuvallere ta?yyan ressamlara her yerde rastlamak mümkün.

Turistler için çok sayyda alternatif var. Yazyn da?lary yemye?il, serin. Av ve yayla turizmi geli?mi?. Kumsallary da yüzmeye uygun.

Slovenya, Avrupa’nyn en önemli kaplyca merkezlerinden. Toplikia dedikleri kaplycalara Avrupa’nyn her yerinden meraklysy geliyor. Soce yine Avrupalylaryn tercih etti?i rafting nehirlerinden biri. Bisiklet sevenler için de bir cennet, bisiklet yollary çok.

Ülkenin kuzey batysyndaki Bled Gölü mutlaka görülmeli. Etrafy da?larla çevrili. Ytalya, Avusturya ve Slovenya bir üçgen gibi çevirmi? gölü. Ülkenin tek adasy gölün ortasynda ve Vatikan’a ait. Gölün çevresindeki otellerden adaya gondollarla geçiliyor. Adadaki kilisenin çanlary saat 17.00’de kuvvetle çalyyor. Çünkü dilek tutup, kilisenin çanyny çalanlar arzularynyn gerçekle?ece?ine inanyyor. Göl ky?yn buz tutuyor. Yylba?y geceleri üzerinde fener alaylary yapylyyor. Buraya yolunuz dü?erse Villa Beld’de konaklayabilirsiniz. Bu otelin ilginç tarafy, Yugovlavyanyn kurucusu ve lideri Tito’nun eski ikametgahy olmasy.

Sahildeki Portoroz nefis bir bölge. St. Tropez’den farky yok. Deniz ve e?lence arayanlar için ideal. Dünyanyn üçüncü, Avrupa’nyn en büyük ma?arasy, Postoyna Yama burada. ?imdilik sadece 20 kilometresi ziyarete açyk. Trenle geziliyor. Sarkytlary etkileyici. Bu ma?arada dünyada ba?ka hiçbir yerde ya?amayan Proteos adly canlyyy görebilirsiniz. ?ekil olarak yylana benzeyen bu küçük canlynyn derisi, aynen insan teni gibi.

AK?AM YEME?YNE VENEDYK’E

Küçük bir ülke olmasyndan ötürü kom?u ülkelere geçmek uzun zaman almyyor. Örne?in ak?am üstü yeme?e Venedik’e gitmek kolay, 1.5 saat yetiyor. Günübirlik aly?veri?ler için Venedik’e gidenler az de?il. AB üyesi olduktan sonra ülkedeki fiyatlar da yükseldi. Yine di?er AB ülkelerine göre ucuz oldu?unu söyleyebilirim.

Ülkenin gerek ba?kenti Lubliyana, gerekse di?er ?ehirlerde tarihi doku çok güzel korunmu?. Bazy yerlerde kendinizi 17’inci yüzyylda ya?yyor gibi hissediyorsunuz. Lubliyana’da, yeni ?ehir, eski ?ehirden ayry kurulmu?. Hastaneleri ünlü. Özellikle göz ve ortopedi alanlarynda hastaneler çok ileri düzeyde. Kentin kalesi Lublijeski Grad ve ?atosu da mutlaka görülecek yerler arasynda.

ARMUT ?ARAP ?Y?ESYNDE YETY?TYRYLYYOR

Ülkenin ba?lary me?hur, ?araplary güzel. Özellikle ?arap ?i?eleri, koleksiyonu yapylacak kadar ho?; hangi kontun ba?yndan çykty?y hemen anla?ylyyor. Pleterya dedikleri manastyr ?araby me?hur. Armut ?araby ?i?elerindeki armutun oraya nasyl yerle?tirildi?ini anlamak zor. Ke?i?ler armut daha dalynda ve çok küçükken ?i?eyi dala ba?lyyorlar. Armut ?i?enin dibinde geli?ip, büyüyormu?.

Ülke Venedik’e yakyn oldu?u için camcylyk çok geli?mi?. Özellikle Rogashka kristali me?hur.

Yemekleri et a?yrlykly. Ülkenin sahil tarafynyn mutfa?y Ytalyan, kara tarafy Alman mutfa?yndan etkilenmi?. Sahilde makarna, pizza, iç kesimlerde etin ve patatesin a?yrly?y hissediliyor. Kroft denilen, ekmek gibi yedikleri bir tatlyyy çok seviyorlar. Hatta Avusturya synyryna yakyn Moribor kentine kadar gidip alyyorlar. Krem shnit dedikleri, böre?e benzeyen bir hamur i?i de ülkeye özgü.

EN SEVDY?Y 5 YER

á Bled Gölü (Slovenya) á Floransa (Ytalya) á Sidi Borsaid (Tunus) á Barcelona (Yspanya) á Nice (Fransa)

neyle seyahat ediyor

Uçak

seyahatte ne okuyor

Tarih kitaplary

ne yiyor, ne içiyor

Yerel lezzetler

ne giyiniyor

Rahat kyyafetler

nerede kalyyor

Yurt dy?ynda ?ehir merkezine yakyn otellerde, yurt içinde pansiyon veya tarihi konaklarda

çantasynyn vazgeçilmezleri

?i?e su, gözlük, kitap, harita

kimle seyahat ediyor

Ailesi veya arkada?yyla

ne alyyor

Hediyelik e?ya, koleksiyonu için yüksük

 

 
Nutuk (Sesli ve Görsel)
 
Etkinlik Takvimi
, 2017
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
 
 
 
 
Copyright Aralık 2002 © balkanpazar.org
tasarım ve uygulama Artgrafi.net